Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1224-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от ПП „АТАКА” – Раднево, представлявана от Галин Динков Добрев, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК – Раднево

Постъпила е жалба с вх. № М-654 от 13.10.2011 г. на ЦИК от ПП „АТАКА", представлявана от Галин Динков Добрев, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК - Раднево.
Към преписката са представени решение № 97/10.10.2011 г. на ОИК - Раднево, удостоверение за регистриран кандидат за кмет на името на жалбоподателя Галин Динков Добрев, както и пълномощно за представителство на ПП „АТАКА".
В жалбата се изтъква, че решението на ОИК - Раднево, е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано. В решението на ОИК се казва единствено, че има нарушение на изборното законодателство, без да е цитирано кой член и коя алинея на ИК са нарушени. Не е указано и в какво се състои нарушението. В случая не става ясно коя от хипотезите на чл. 134 от ИК е нарушена, по какъв начин и в какво се изразява нарушението. Жалбоподателят счита, че липсата на мотиви в решението на ОИК правят решението незаконосъобразно. Освен това разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от ИК предвижда, че по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име той се издава. Задължителен е единствено текстът, в който ясно се указва, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна. С решението си ОИК - Раднево, е следвало или точно да укаже нарушението, или да даде указания какво точно счита за незаконосъобразно и как то да бъде отстранено или какво действие следва да се предприеме във връзка с въпросния агитационен материал. Решението на ОИК - Раднево, изразено в едно единствено изречение и без да се цитира кой член на ИК е нарушен, по какъв начин, не подпомага контрола, който ОИК - Раднево, следва да упражни върху потенциални нарушения, свързани с агитационните материали на територията, за които е компетентна да отговаря общинската избирателна комисия. Би следвало ОИК - Раднево, да укаже на ПП „АТАКА" да отстрани нередовностите в съответния агитационния материал.
Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 97 от 10.10.2011 г. на ОИК - Раднево.
УКАЗВА на ОИК - Раднево, да даде указания на ПП „АТАКА" как да бъдат отстранени нередовностите в съответния агитационен материал, ако такива са констатирани.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения