Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1222-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Годеч, Софийска област, назначена с Решение № 329-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-747/07.10.2011 г. от Росица Иванова Тодорова - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Годеч, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Галина Илиева Кирилова да бъде назначена Юлия Рангелова Симова. Към предложението са приложени: заявление от Галина Илиева Кирилова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено полувисше образование на Юлия Рангелова Симова; пълномощно от Линко Иванов Лилов на Росица Иванова Тодорова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Годеч, Софийска област, Галина Илиева Кирилова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Годеч, Софийска област, Юлия Рангелова Симова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения