Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1218-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Иванов Георгиев, в качеството му на упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, срещу решение № 29-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Болярово

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-434 от 26 септември 2019 г. от Георги Иванов Георгиев, в качеството му на упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, срещу решение № 29-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Болярово, в частта му с която е отказана регистрацията на Кръстина Митева Георгиева като кандидат за общински съветник в община Болярово и кандидат за кмет на кметство в с. Стефан Караджово, община Болярово.

Преписката е комплектувана от ОИК – Болярово и в нея се съдържат копия от: пълномощно от Георги Иванов Георгиев в полза на Кръстина Митева Георгиева, удостоверение за постоянен адрес с изх. № 262/26.09.209 г. на Кръстина Митева Георгиева, решение № 29-МИ/24.09.2019 г. на ОИК – Болярово, Протокол № 5/24.09.2019 г. на ОИК – Болярово, писмо с изх. № 99-00-57/24.09.2019 г. на община Болярово, удостоверение за промени на настоящ адрес с изх. № 52/24.09.2019 г. на Кръстина Митева Георгиева и Списък на кандидати, заявили участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В жалбата се твърди, че решение № 29-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Болярово противоречи на Решение № 627-МИ от 19.08.2019 г. на ЦИК и на чл. 396 и 397 от Изборния кодекс, тъй като Кръстина Митева Георгиева има българско гражданство и има адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като регистрацията й по постоянен адрес е повече от 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове – 26 април 2019 г.

По изложените съображения жалбоподателят счита, че предложената от ПП „ВМРО „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ Кръстина Митева Георгиева – в качеството й за кандидат за общински съветник в община Болярово и кандидат за кмет на кметство с. Стефан Караджово, община Болярово, отговаря на изискванията за уседналост.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решене № 29-МИ на ОИК – Болярово, в частта му, с която е отказана регистрация на Кръстина Митева Георгиева, в качеството й на кандидат за общински съветник и кандидат за кмет на кметство в с. Стефан Караджово, община Болярово, от името на ПП „ВМРО „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка е, че оспорваното решение на ОИК – Болярово е прието въз основа на постъпило в ОИК писмо от кмета на община Болярово с приложен Списък с постоянен и настоящ адрес на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и за кметове, и удостоверение за промени по настоящ адрес, съгласно което Кръстина Митева Георгиева има настоящ адрес на територията на Република Гърция от 27.12.2001 г. до 25.07.2019 г. От приложеното удостоверение за промени на настоящ адрес от 24.09.2019 г. се установява, че адресната регистрация по настоящ адрес на Кръстина Митева Георгиева в с. Стефан Караджово, ул. „Странджа“ № 7, е от дата 25.07.2019 г.

Общинската избирателна комисия правилно при приемане на оспорваното решение е съобразила резултатът от проверката за наличието на изискванията на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДП на ИК и Решение № 627-МИ от 14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия.

Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място. От извършената проверка и представените доказателства към административната преписка се установява, че Кръстина Митева Георгиева към 26.04.2019 г. има настоящ адрес извън Република България, поради което не отговаря на изискването за уседналост независимо, че има постоянен адрес на територията на с. Стефан Караджово от 02.05.2000 г. Това е така, тъй като не е спазено изискването на закона да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България най-малко през последните 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. Представеното удостоверение за постоянен адрес на Кръстина Митева Георгиева, с дата 02.05.2000 г., в с. Стефан Караджово не е достатъчно условие да се приеме, че отговаря на изискванията за уседналост, тъй като настоящият й адрес към 26.04.2019 г. е в Република Гърция.

Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 115-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Болярово е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба от Георги Иванов Георгиев, в качеството му на областен координатор на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, срещу решение № 29-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Болярово.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Болярово.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол чрез ОИК – Болярово в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения