Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1217-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Петко Михайлов Михайлов срещу решение № 129 от 05.10.2011 г. на ОИК – Чирпан, област Стара Загора

Постъпила е жалба с вх. № М-510 от 07.10.2011 г. на ЦИК от Петко Михайлов Михайлов - кандидат за общински съветник в община Братя Даскалови, област Стара Загора, срещу решение № 129 от 05.10.2011 г. на ОИК - Чирпан, област Стара Загора, с което общинската избирателна комисия е намерила за недопустима жалба с вх. № 24 от 04.10.2011 г., подадена от Петко Михайлов Михайлов, с която се посочва, че кандидатът за общински съветник в община Чирпан Стайко Иванов Генов, нарушавайки разпоредбата на чл. 104 от ИК, все още е действащ заместник-кмет на община Братя Даскалови, както и че кандидатът за общински съветник в община Чирпан Димитър Димитров Божилов, нарушавайки разпоредбата на чл. 104 от ИК, все още е действащ системен администратор в община Братя Даскалови, като и двамата не са излезли в предписания от закона отпуск от момента на регистрацията си като кандидати за общински съветници.
Общинската избирателна комисия в община Чирпан е намерила, че разгледаната от нея жалба е недопустима, тъй като е подадена от лице без правен интерес и изхождайки от обстоятелството, че жалбоподателят няма адрес на територията на община Чирпан и не представлява партия, коалиция от партии или инициативен комитет, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят изтъква множество аргументи за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното решение на ОИК и моли за проверка по случая, след което ЦИК да упражни възложените й от закона правомощия.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
При постановяване на атакуваното решение ОИК - Чирпан, е следвало да приеме, че макар и озаглавен „жалба", документът с вх. № 24 от 04.10.2011 г. по същество съставлява сигнал и като такъв е подаден от лице, имащо правен интерес с оглед на разширената активна легитимация, заложена в чл. 15, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, съгласно която норма за подаване на сигнал не се изисква личен и пряк интерес.
С оглед на горното оспореното решение следва да бъде отменено, преписката да бъде върната на ОИК - Чирпан, и да се дадат указания за извършване на проверка по отношение на конкретно индивидуализираните кандидати за общински съветници за извършване на нарушение на чл. 104 от ИК, като при постановяване на новото решение да се съобрази доколко същите изпълняват държавна служба, излезли ли са в отпуск и от кога, като при преценката за наличие на състава на нарушението да се съобрази и решение № 18 от 2001 г. на Конституционния съд на Република България, който акт съдържа и дефиниция на понятието „държавна служба", употребено в текста на чл. 104 от ИК.
В допълнение на ОИК - Чирпан, следва да се посочи, че същата по силата на чл. 33, ал. 11 т. 1 от ИК следи за прилагането на изборното законодателство на територията на изборния район, за който е назначена, поради което и не могат да бъдат споделени и мотивите на ОИК в атакуваното решение, че същата няма компетентност по отношение на установяване на нарушения на Изборния кодекс, доколкото и чл. 300, ал. 1 от ИК изрично възлага правомощия на съответните избирателни комисии да установяват извършените нарушения в срок до 3 дни от получаване на сигнала или жалбата за нарушението.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 129 от 05.10.2011 г. на ОИК - Чирпан.
УКАЗВА на ОИК - Чирпан, да приеме за разглеждане жалба с вх. № 24 от 04.10.2011 г., като извърши проверка по изложеното в нея съгласно мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения