Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1214-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Ехлиман Талят Чобан – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи”, срещу решение № 202 от 07.10.2011 г. на ОИК – Кърджали, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Кърджали, област Кърджали

Постъпило е писмо с вх. № М-611 от 11.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Кърджали, към което е приложена жалба от Ехлиман Талят Чобан - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи". Жалбата е с вх. № 232 от 09.10.2011 г. на ОИК - Кърджали. Жалбоподателят твърди, че решение № 202 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кърджали, е прието в нарушение на Изборния кодекс и решения на ЦИК, изразяващо се в непосочване поименно на членовете на СИК, поименният списък на членовете не е обявен по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК и Решение № 20-ПВР/МИ от 11.07.2011 г. В жалбата се твърди, че с обжалваното решение ОИК - Кърджали, не е утвърдила списъци на резервни членове, както и че комисията не се е съобразила с предложението на ПП „ДПС" за представителство в СИК.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от активно легитимирано лице, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Решение № 202 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кърджали, е в предвидената от закона форма, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона и е взето при спазване на установения за това ред. На свое законно заседание, проведено на 7 октомври 2011 г., при спазване изискванията на чл. 20, ал. 2 от ИК, в изпълнение на дадените от ЦИК указания ОИК - Кърджали, е постановила обжалваното решение, с което са назначени секционните избирателни комисии в общината. На основание чл. 34, ал. 10 от ИК общинската избирателна комисия е компетентна да назначи секционните избирателни комисии в случаите, когато на консултациите при кмета на общината не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, но не е парламентарно представена, относно състава на секционните избирателни комисии. На Централната избирателна комисия е служебно известно, че на проведените консултации на 14 септември 2011 г. и на 18 септември 2011 г. не е постигнато съгласие по отношение състава и разпределението на членовете на СИК по избирателни секции, поради което ОИК - Кърджали, притежава материална компетентност да назначи секционните избирателни комисии в общината.
Общият брой членове на секционните избирателни комисии в община Кърджали и разпределението им по партии е определено с решение № 74 от 13.09.2011 г., изменено с решение № 78 от 16.09.2011 г. и решение № 191 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кърджали. Решенията са влезли в сила и са стабилни административни актове. Общинската избирателна комисия - Кърджали, е спазила изискването на чл. 35, ал. 1 и 2 от ИК относно броя на членовете на СИК, както и изискването на чл. 35, ал. 3 от ИК и т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно определяне състава и ръководствата на СИК, като е спазила съотношението между партиите и коалициите от партии, имащи право да предложат членове на секционните избирателни комисии. Общият брой на секциите в общината е 133, от които 31 с 5-членен състав, 79 - със 7-членен състав, и 23 - с 9-членен състав. Общият брой на членовете на СИК в общината е 915.
При спазване на Методиката за определяне на състава на СИК, утвърдена с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК правилно ОИК - Кърджали, е определила, че ПП „ГЕРБ" има право да предложи 391 членове (по двама членове в 31 СИК с 5-членен състав, по трима членове в 79 СИК със 7-членен състав и по четирима членове в 23 СИК с 9-членен състав), а ПП „НДСВ" 18 членове - 2 % от 915. Остатъкът неразпределени места - 506 бр., се разпределят между останалите партии и коалиции. При спазване на чл. 2, ал. 2 от Методиката Коалиция за България получава 202 членове (506 х 0,4), ПП „ДПС" получава 151 членове (506 х 0,3), ПП „АТАКА" получава 101 членове (506 х 0,2) и Синята коалиция получава 50 членове (506 х 0,1). По метода на най-големия остатък на ПП „ДПС" и Синята коалиция се придава по един член и за ПП „ДПС" броят на членовете на СИК става 152, а за Синята коалиция - 51 членове. Общият брой на ръководството на СИК в община Кърджали е 399 души - 133 секции по 3 души. Разпределението му между партиите и коалициите е съгласно т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК: за ПП „ГЕРБ" - 195 членове, за Коалиция за България - 78 членове, за ПП „ДПС" - 59 членове, за ПП „АТАКА" - 39 членове, за Синята коалиция - 20 членове, и за ПП „НДСВ" - 8 членове.
От изложеното се установява, че при вземане на решение № 202 от 07.10.2011 г. ОИК - Кърджали, е спазила и приложила правилно Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК и Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно начина на разпределение и преразпределение на членовете и ръководството на СИК. Спазена е императивната разпоредба на чл. 15, ал. 3 от ИК за недопускане мнозинство на представители на една партия или коалиция от партии в една и съща избирателна комисия, както и изискването председателят и секретарят да не бъдат от една и съща партия или коалиция от партии. В решението си ОИК - Кърджали, е посочила както броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия и предложилата ги партия, така и поименния им състав и разпределението по длъжности за всяка секция. В тази връзка следва да се отбележи, че ОИК - Кърджали, се е съобразила с предложенията на ПП „Движение за права и свободи" за представителство в СИК и е назначила всичките 152 членове от квотата на партията. В хипотезата на чл. 34, ал. 10 от ИК ОИК - Кърджали, разполага с правомощието да назначи членовете на СИК, като се съобрази с горецитираните правни норми и решения на ЦИК. Изборният кодекс не задължава ОИК - Кърджали, да осигури представителство на всяка партия и коалиция от партии във всички СИК. Това е така, защото партиите и коалициите от партии, имащи право да предлагат членове на СИК, са общо шест, а 31 от секционните избирателни комисии са с 5-членен състав.
Твърденията на жалбоподателя, че списъкът с поименния състав на членовете на СИК, представляващ неразделна част от решението на ОИК, не е обявен по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК, няма отношение към проверката за законосъобразност на решението. Действията по съобщаването на акта следват приемането му, в този смисъл те са последващи и не могат да се отразят върху материалната законосъобразност на обжалвания акт.
Твърдението относно липсата на волеизявление за утвърждаване на списъците на резервните членове е несъстоятелно, защото на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 от ИК общинските избирателни комисии са длъжни да вземат решение за назначаване на секционни избирателни комисии в законоустановения срок. Утвърждаването списъците на резервните членове не е свързано със срок, нито е обвързано от закона с решението по чл. 34, ал. 1 от ИК. В този смисъл ОИК - Кърджали, не е длъжна да утвърди списъците на резервните членове едновременно с решението за назначаването на СИК, нито да ги обективира в един и същ акт.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ехлиман Талят Чобан - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", срещу решение № 202 от 07.10.2011 г. на ОИК - Кърджали, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Кърджали, област Кърджали.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения