Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1209-НС
София, 4 август 2022 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 и 36, чл. 135, чл. 142 и чл. 259 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Проверка на списъците, представени от партии и коалиции

 1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от Централната избирателна комисия (ЦИК) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за проверка.
 2. Проверките на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, следват реда на вписването им в регистъра на ЦИК.
 3. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред упълномощени от партията/коалицията лица, или на положен квалифициран електронен подпис (КЕП), и обхваща:

- имената на избирателя;

- единния граждански номер (ЕГН) на избирателя.

 1. При установяване на 2500 коректни записа ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.
 2. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ЦИК предава по опис на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ приетия в комисията съответно списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК. Описът съдържа следните данни:

- наименование на партия или коалиция;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- брой на хартиените листове в списъка;

- брой на подписаните с КЕП заявления, представени на технически носител;

- заявения от съответната партия или коалиция брой избиратели, вписани в списъка;

- технически носител/и.

5.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- общ брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

 • брой некоректни ЕГН или липсващи ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни проверени списъци;
 • брой неверни и непълни имена;
 • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
  • лица, ненавършили 18 години;
  • лица, поставени под запрещение;
  • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

5.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 20.08.2022 г. (42 дни преди изборния ден).

 1. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 20.08.2022 г. (42 дни преди изборния ден). При поискване от регистрирана за участие партия или коалиция, Централната избирателна комисия ѝ предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от партията или коалицията списък съответно по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК.

II. Проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участие на независими кандидати

 1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от районната избирателна комисия (РИК) на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка.
 2. Проверките на списъците за участие на независими кандидати следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на РИК.
 3. Проверката обхваща:
 • имената на избирателя;
 • единния граждански номер (ЕГН) на избирателя;
 • постоянен адрес на територията на изборния район;
 • наличие на саморъчен подпис на избирателя, положен пред член на инициативния комитет.
 1. При установяване на необходимия съгласно чл. 257, ал. 1 ИК брой коректни записи, съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява съответната РИК за резултата.
 2. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

11.1. Член на РИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 257, ал. 2 ИК на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • име на кандидата, издигнат от инициативния комитет;
 • дата и час на постъпване на списъка в РИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка;
 • технически носител.

11.2. За резултата от проверката съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на РИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

 • брой некоректни ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни проверени списъци;
 • брой неверни и непълни имена;
 • брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват име, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет;
 • общ брой лица без избирателни права, в т. ч.:
  • ненавършили 18 години;
  • поставени под запрещение;
  • изтърпяващи наказание лишаване от свобода;
  • без постоянен адрес на територията на изборния район.

11.3. Протоколът се подписва от упълномощен служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 257, ал. 2 ИК се връща на РИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за РИК и за ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на РИК и от служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

11.4. ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 04.09.2022 г. (27 дни преди изборния ден).

 1. РИК установява резултата за списъците по чл. 257, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 04.09.2022 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативния комитет районната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат от проверката на представения от инициативния комитет списък по чл. 257, ал. 2 ИК.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения