Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1209-МИ
София, 26 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Тихомир Тодоров Георгиев срещу решение № 60 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-12-6 от 25.09.2019 г. от Тихомир Тодоров Георгиев, представляващ инициативен комитет за издигане на кандидат за кмет на кметство Галиче, община Бяла Слатина.

Жалбоподателят твърди, че на 24.09.2019 г. с част от членовете на инициативния комитет около 16:45 ч. са отишли да подадат документи за регистрация в предстоящите местни избори в ОИК – Бяла Слатина. Било им е отказано с мотив, че са в извънработно време. Жалбоподателят счита, че този отказ е недопустим, тъй като работното време на ОИК – Бяла Слатина не е било изтекло и след разговор с членовете на ОИК – Бяла Слатина са били допуснати да подадат съответните документи. В подкрепа на своите твърдения жалбоподателя излага факти, с които твърди, че ОИК – Бяла Слатина са си определили най-краткото работно време и, че часът 17:15 ч. за завеждане на документите в ОИК – Бяла Слатина не представлява нарушение и не е съществен порок.

Жалбоподателят счита, че постановеното решение е незаконосъобразно и иска неговата отмяна, както и постановяване на ново решение, с което да бъде регистриран за участие в изборите, предложени от инициативния комитет кандидат Захарий Захария Стоянов.

В изложението с изх. № 56/26.09.2019 г. на ОИК – Бяла Слатина, с приложена към него преписка за регистриране на инициативния комитет се твърди, че инициативният комитет е регистриран с решение № 20 от 13.09.2019 г. Заявяват, че действително на 24.09.2019 г. в 17:02 ч. в ОИК – Бяла Слатина са се явили председателя на инициативния комитет, един член и Захарий Захария Стоянов като кандидат за кмет на кметство Галиче, община Бяла Слатина. От ОИК – Бяла Слатина им е обяснено, че срокът за подаване на заявление за регистрация (24.09.2019 г., 17:00 ч.) е изтекъл. Констатирали са също така, че заявлението от инициативният комитет (Приложение № 64-МИ), както и декларацията-съгласие от кандидата (Приложение № 65-МИ) не са попълнени. От инициативния комитет са заявили, че искат да ги попълнят на място. От изложението на ОИК се установява, че документите са попълнени на място от инициативния комитет и са представени на председателя на ОИК – Бяла Слатина за преглед и регистриране.

 

Часът на подаване на документите е бил 17:15 ч., така, както е отбелязан и записан във входящия регистър. Представляващият инициативния комитет се е подписал и не е възразил относно часа за приемане и регистриране на документите.

На проведено заседание на 24.09.2019 г. на ОИК – Бяла Слатина е взела решение за отказ за регистрация с мотив, че документите са представени след крайния срок.

Централната избирателна комисия след като се запозна с преписката по жалбата намира, че тя е допустима, подадена от лице с правен интерес и в законоустановения срок, а разгледана по същество за неоснователна.

Правилно ОИК – Бяла Слатина е отказала регистрацията на инициативния комитет за издигане на Захарий Захария Стоянов, тъй като документите са подадени след крайния срок за регистрация – 24.09.2019 г., 17:00 ч.

От входящия регистър на ОИК – Бяла Слатина се установява, че документите на инициативния комитет са подадени в 17:15 ч., т.е. след изтичане на срока за регистрация. Следователно не са допуснати твърдяните от жалбоподателя нарушения на Изборния кодекс.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Тихомир Тодоров Георгиев срещу решение № 60 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Бяла Слатина, област Враца.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Бяла Слатина.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца чрез ОИК – Бяла Слатина в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения