Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1207-ПВР/МИ
София, 17 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Своге, Софийска област, назначена с Решение № 149-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-730/06.10.2011 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Своге, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Николай Стефанов Димитров да бъде назначена Силвия Кирилова Данова. Към предложението са приложени: молба от Николай Стефанов Димитров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Силвия Кирилова Данова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Своге, Софийска област, Николай Стефанов Димитров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Своге, Софийска област, Силвия Кирилова Данова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения