Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1204-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 1154–НС от 30 септември 2014 г.на ЦИК за регистрация на наблюдатели на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“

С писмо с вх. № НС-00-432 от 1 октомври 2014 г. от „Информационно обслужване" АД е постъпила информация за повторна регистрация на три лица като наблюдатели от името на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" с Решение № 1154-НС от 30 септември 2014 г. При извършена проверка в регистрите на ЦИК за регистрираните наблюдатели се установи, че в Решение № 1102-НС от 29 септември 2014 г. лицата Христо Димитров Спасов, Стела Куртева Щилиянова и Петър Светославов Петров са били регистрирани като наблюдатели от същото сдружение и са им издадени удостоверения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 112 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ диспозитива на Решение № 1154 от 30 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

1. Числото „631" се изменя на 628.

2. Заличава повторната регистрация като наблюдатели на:

Христо Димитров Спасов, ЕГН ...

Стела Куртева Щилиянова, ЕГН ...

Петър Светославов Петров, ЕГН ...

извършена с Решение № 1154-НС от 30 септември 2014 г. на ЦИК.

Анулира издадените удостоверения на заличените лица със следните номера: 629, 630 и 631.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1154-НС/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения