Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1154-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-17) от 29.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 636 (шестстотин тридесет и шест) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-17) от 29.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 631 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. Едно лице е регистрирано като кандидат за народен представител; две лица са регистрирани като анкетьори и имат издадени удостоверения; две от лицата са вече регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 631 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Данаила Петрова Димитрова
2.        Моника Маринова Йорданова
3.        Веселин Стефанов Василев
4.        Ивелина Стойчева Георгиева
5.        Величка Красимирова Кондова
6.        Йордан Чавдаров Врачовски
7.        Ганка Пенева Костадинова
8.        Веселин Петров Енев
9.        Миглена Илиева Енева
10.   Красимир Петранов Николов
11.   Иван Добрев Христов
12.   Гергана Георгиева Христова
13.   Мария Петрова Тодорова
14.   Милена Неделчева Ганева
15.   Мильо Стефанов Руменов
16.   Генадий Христов Атанасов
17.   Пламен Димитров Янакиев
18.   Янаки Димитров Янакиев
19.   Александър Неделчев Александров
20.   Васил Радославов Василев
21.   Янко Иванов Янков
22.   Исмаил Азис Исмаил
23.   Паскал Димитров Пасков
24.   Алекси Димитров Пасков
25.   Абибя Алиева Ахмедова
26.   Блага Кръстева Янчева
27.   Стоян Борисов Стоянов
28.   Елена Христова Стоянова
29.   Николай Христов Димитров
30.   Илиян Ивов Сяров
31.   Камелия Ангелова Пархова
32.   Валентин Стефанов Вълканов
33.   Росен Ивов Киряков
34.   Стоян Костадинов Димитров
35.   Владимир Жеков Борисов
36.   Веселин Иванов Кръчмаров
37.   Нели Неделчева Иванова
38.   Ангел Емилов Ангелов
39.   Бонка Николова Косева
40.   Тодорка Василева Пенчева
41.   Юсеин Реджебов Юсеинов
42.   Ивелина Динкова Тодорова
43.   Иванка Вълева Христова
44.   Иван Минчев Иванов
45.   Гинка Желева Вълева
46.   Веселин Александров Минчев
47.   Бисерка Василева Бинева
48.   Михаил Антонов Кабадаев
49.   Петър Калинов Петров
50.   Георги Стоянов Белев
51.   Стефан Тилев Атанасов
52.   Тянка Тодева Дякова
53.   Стефан Йорданов Инджов
54.   Станислав Михайлов Кисьов
55.   Свилена Миткова Найденова
56.   Васил Николов Стоев
57.   Тони Маринов Найденов
58.   Росица Ангелова Михова
59.   Надие Смаил Мюмюн
60.   Надежда Тодорова Добрева
61.   Венцислав Албертов Кьоров
62.   Елена Панчева Георгиева
63.   Стефан Делчев Делчев
64.   Йордан Христов Колев
65.   Станислав Петков Стоянов
66.   Милена Тодорова Якъпова
67.   Николай Георгиев Якъпов
68.   Диян Митков Димов
69.   Кристина Христова Андонова
70.   Тихомир Славчев Георгиев
71.   Мариела Господинова Господинова
72.   Радослава Илчева Стоянова
73.   Михаил Петров Моралийски
74.   Пейо Христев Караболийски
75.   Йордан Василев Василев
76.   Георги Валериев Попчев
77.   Мария Желева Павлова
78.   Красимира Трендафилова Бухалова
79.   Георги Димтров Божков
80.   Надежда Ангелова Ангелова
81.   Християн Петров Хубенов
82.   Елена Здр. Дозукова -Тодорова
83.   Мария Денкова Кунева
84.   Мария Джорапова
85.   Стойчо Атанасов Петров
86.   Рангел Стефанов Матев
87.   Васко Спасов Кузмов
88.   Бояна Димитрова Гълъбова
89.   Тинка Димитрова Джиджева
90.   Петя Минчева Гугова
91.   Марина Атанасова Пенчева
92.   Илия Маринов Илиев
93.   Тодор Светлозаров Стоилов
94.   Иван Костадинов Манов
95.   Стойчо Рангелов Гаров
96.   Митко Маринов Илиев
97.   Георги Христосков Тонев
98.   Тодора Георгиева Шпиртова
99.   Стоян Павлов Вълчинов
100.                     Атанас Васков Тачев
101.                     Николай Красимиров Кирев
102.                     Борислав Атоносов Василев
103.                     Георги Иванов Кузмов
104.                     Яница Стефанова Белева
105.                     Радко Ангелов Георгиев
106.                     Величка Иванова Тъканова
107.                     Елена Димитрова Терзиева
108.                     Радка Тодорова Паскалева
109.                     Милена Алексиева Тодорова
110.                     Георги Асенов Ковачев
111.                     Радостин Любомиров Семерджиев
112.                     Лидия Иванова Лилковска
113.                     Пламен Николов Вакрилов
114.                     Стойко Ангелов Найденов
115.                     Димитър Гаврилов Лалов
116.                     Златка Янкова Бамбалова
117.                     Христо Йорданов Стоянов
118.                     Кръстю Кирилов Стефанов
119.                     Димитър Георгиев Митев
120.                     Йордан Христов Стоянов
121.                     Иван Веселинов Цачев
122.                     Васка Рангелова Тотева
123.                     Иван Милков Кърчев
124.                     Лидия Райчева Пендакова
125.                     Екатерина Георгиева Керелова
126.                     Петър Георгиев Керелов
127.                     Гергана Атанасова Ганева
128.                     Димитър Йорданов Захов
129.                     Янка Тодорова Ралева
130.                     Елена Николаева Павлова
131.                     Мария Георгиева Хрискова
132.                     Зорка Николова Хрискова
133.                     Васил Володиев Велчев -
134.                     Николай Володиев Велчев
135.                     Йорданка Христова Трифонова
136.                     Михаил Асенов Мърваков
137.                     Мария Иванова Пейкина
138.                     Виолета Василева Петлешкова
139.                     Георги Христов Дечев
140.                     Георги Кирилов Томов
141.                     Цветана Петрова Сендрева
142.                     Ирина Димитрова Гюргенина
143.                     Георги Ангелов Начков
144.                     Гергана Петкова Кисова
145.                     Иван Николов Керенчев
146.                     Веска Запрянова Петкова
147.                     Марга Йорданова Паликарова
148.                     Богдана Кръстева Маринова
149.                     Паулина Даринова Илиева
150.                     Даринка Лазарова Вънова
151.                     Петка Михова Лазарова
152.                     Виолина Маринова Цолова
153.                     Стефан Николов Пецински
154.                     Георги Димитров Милев
155.                     Виолета Йолова Стоилова
156.                     Никола Иванов Орловски
157.                     Цецка Игнатова Вутова
158.                     Миленка Любенова Петрова
159.                     Роза Георгиева Ветова
160.                     Татяна Иванова Христова
161.                     Петко Милчев Илиев
162.                     Мина Иванова Петрова
163.                     Венета Цолова Литова
164.                     Любомир Петров Петров
165.                     Минко Недков Атанасов
166.                     Елена Илиева Тошкина
167.                     Анка Йосифова Иванова
168.                     Малинка Алексиева Трифонова
169.                     Георги Стефанов Божков
170.                     Иван Георгиев Влъчков
171.                     Величка Иванова Върбанова
172.                     Николай Методиев Николов
173.                     Маргарита Йорданова Йорданова
174.                     Славка Тодорова Тодорова
175.                     Георги Иванов Георгиев
176.                     Валя Тошкова Маринова
177.                     Даниела Албенкова Веселинова
178.                     Цветомир Костадинов Тринков
179.                     Алесандър Огнянов Ангелов
180.                     Цеко Ангелов Цеков
181.                     Румен Езекиев Генов
182.                     Светлана Ангелова Кожухарска
183.                     Владимир Пантев Стоянов
184.                     Виолета Любомирова Злидолска
185.                     Лилия Пантева Гешева
186.                     Дияна Александрова Йончева
187.                     Емилия Върбанова Пенева - Цонева
188.                     Десислава Иванова Цупарска
189.                     Къно Иванов Кънчовски
190.                     Венцислава Тодорова Кънчовска
191.                     Венелин Цеков Ангелов
192.                     Христина Георгиева Ангелова
193.                     Луиза Христова Тозлушка
194.                     Петя Томова Владинова
195.                     Ангел Ценов Симеонов
196.                     Георги Иванов Комитски
197.                     Юлиян Петров Кирилов
198.                     Димитър Николов Гъндев
199.                     Илиян Нанков Илиев
200.                     Христина Росенова Францева
201.                     Сашко Крумов Вълков
202.                     Мирослав Петров Митев
203.                     Светозар Борисов Луканов
204.                     Венцислав Ивайлов Тотев
205.                     Рашо Христов Тарльовски
206.                     Явор Захариев Петков
207.                     Биляна Красимирова Славова
208.                     Камелия Стефанова Григорова
209.                     Елисавета Иванова Стракова
210.                     Иванка Георгиева Костадинова
211.                     Марийка Петрова Драганова
212.                     Ирина Кирилова Долчинкова
213.                     Радослав Тончев Куртев
214.                     Румяна Димитрова Добрева
215.                     Димитричка Димова Божилова
216.                     Милрка Иванова Друмева
217.                     Севдалина Събчева Иванова
218.                     Галина Спасова Цветкова
219.                     Марина Николова Гочева
220.                     Огнян Стоянов Николов
221.                     Желязка Желязкова Михова
222.                     Недка Маринова Николова
223.                     Живка Хинова Пейчева
224.                     Десислава Аргирова Иванова
225.                     Ванчи Петрова Йорданова
226.                     Иванка Здравкова Йорданова
227.                     Василка Тодорова Грозева
228.                     Станислав Красимиров Недушев
229.                     Светлю Василев Димитров
230.                     Гергина Георгиева Попова
231.                     Росица Янева Жекова
232.                     Пламен Радев Петров
233.                     Николай Иванов Попов
234.                     Донка Александрова Станиславова
235.                     Светлана Николаева Енчева
236.                     Маргарита Иванова Шопова
237.                     Стилиян Димитров Димитров
238.                     Нели Стоянова Чолакова
239.                     Димитринка Стоянова Стоянова
240.                     Светла Тодорова Илиева
241.                     Петя Динева Дечева
242.                     Елионора Михайлова Ангелова
243.                     Катя Николова Керинска
244.                     Стоянка Маринова Николова
245.                     Красимира Стоянова Димитрова
246.                     Костадинка Георгиева Аврамова
247.                     Петрушка Митева Пенева
248.                     Людмила Господинова Димитрова
249.                     Лиляна Петрова Маринова
250.                     Доротея Бисерова Кръстева
251.                     Нина Борисова Павлова
252.                     Нели Пенкова Кавалджиева
253.                     Николай Светлозаров Гочев
254.                     Димка Георгиева Димова
255.                     Димитър Ненков Нанков
256.                     Теменужка Димитрова Нанкова
257.                     Роси Николова Недева
258.                     Диана Петранкова Димитрова
259.                     Елена Светланова Стоянова
260.                     Деян Димитров Господинов
261.                     Биляна Тодорова Ганчева
262.                     Нели Борисова Боева
263.                     Василка Димитрова Кръстева
264.                     Красимира Димитрова Минчева
265.                     Янка Георгиева Конова
266.                     Златка Иванова Чернева
267.                     Светла Георгиева Николова
268.                     Митко Андреев Минчев
269.                     Паунка Георгиева Петкова
270.                     Даниела Иванова Димитрова
271.                     Саша Грамчер Цекова
272.                     Иванка Димитрова Григорова
273.                     Антоанета Илчева Стоева
274.                     Елка Любенова Николова
275.                     Лили Георгиева Калудова
276.                     Нанка Иванова Янева
277.                     Лиляна Стоилова Иванова
278.                     Маргарита Максимова Иванова
279.                     Албена Кирилова Недялкова
280.                     Кера Петрова Русева
281.                     Адриана Тихомирова Христова
282.                     Иванка Христова Йорданова
283.                     Фанка Иванова Рангелова
284.                     Катя Димитрова Чанкова
285.                     Емилия Иванова Лазарова
286.                     Василка Колева Желева
287.                     Янка Николова Атанасова
288.                     Румен Георгиев Николов
289.                     Виктор Владимиров Лилкин
290.                     Николай Петров Иванов
291.                     Янка Георгиева Атанасова
292.                     Живко Ангелов Жеков
293.                     Юлиян росенов Василев
294.                     Денка Димитрова Петрова
295.                     Тодорка Славова Георгиева
296.                     Калушка Иванова Жекова
297.                     Вартануш Саркиз Задурян
298.                     Пламена Димитрова Калоянова
299.                     Росица Димитрова Мутафова
300.                     Милен Петков Петков
301.                     Росанка Тодорова Милкова
302.                     Милена Тодорова Иванова
303.                     Снежана Николаева Василева
304.                     Димитричка Петрова Боева
305.                     Людмила Димитрова Темелкова
306.                     Астхик Артюн Титизян
307.                     Паулина Сотирова Иванова
308.                     Велизар Василев Василев
309.                     Николай Тенев Иванов
310.                     Женя Живкова Узунова
311.                     Петя Яворова Узунова
312.                     Даниела Николова Стоянова
313.                     Светла Николова Керкенезова
314.                     Траяна Любомирова Костадинова
315.                     Йордан Йорданов Стоянов
316.                     Даринка Иванова Душкова
317.                     Явор Георгиев Узунов
318.                     Златина Георгиева Тодорова
319.                     Светлана Александрова Славова
320.                     Стоян Купенов Колев
321.                     Величка Тончева Христова
322.                     Валентина Харен Каракашян
323.                     Петър Маринов Даскалов
324.                     Мариана Тинкова Благоева
325.                     Мария Янчева Георгиева
326.                     Владимир Стоянов Владев
327.                     Евгени Иванов Бойчев
328.                     Клементина Антонова Григорова
329.                     Анелия Иванова Гамалова
330.                     Валентина Йорданова Петрова
331.                     Янка Вълчева Христова
332.                     Недялка Великова Василева
333.                     Иванка Иванова Петрова
334.                     Борислава Димитрова Симеонова
335.                     Даниела Георгиева Димитрова
336.                     Живка Стойкова Михайлова
337.                     Иванка Илиева Славова
338.                     Велислав Стоянов Великов
339.                     Рада Вълчева Михайлова
340.                     Цветанка Стоянова Николова
341.                     Захаринка Генчева Облакова
342.                     Цветомир Валентинов Димитров
343.                     Анастасия Давидова Василева
344.                     Тодор Кирилов Калчев
345.                     Зоя Крумова Апостолова
346.                     Светлана Стефанова Георгиева - Йовкова
347.                     Герчо Иванов Драганов
348.                     Стефан Георгиев Филчев
349.                     Никола Иванов Казаков
350.                     Миглена Михайлова Добрева
351.                     Петя Димитрова Петрова
352.                     Ценка Станчева Казакова - Петрова
353.                     Иван Добрев Василев
354.                     Живка Стефанова Лазарова
355.                     Пламен Атанасов Павлов
356.                     Емил Атанасов Павлов
357.                     Борислав Руменов Пиперков
358.                     Деница Свиленова Русева
359.                     Емилия Господинова Павлова
360.                     Милена Великова Тончева
361.                     Добринка Христова Борисова
362.                     Тома Желязков Томов
363.                     Красимир Василев Арнаудов
364.                     Ангелина Сашева Маринова
365.                     Мирослав Ламбев Маречков
366.                     Зафир Иванов Ангелов
367.                     Калинка Георгиева Иванова
368.                     Елена Ангелова Василева
369.                     Митка Димитрова Стефанова
370.                     Мина Атанасова Сокурова
371.                     Стоянка Купенова Колева
372.                     Елена Костова Василева
373.                     Миглена Желева Иванова
374.                     Радка Купенова Митева
375.                     Параскева Йорданова Илиева
376.                     Добри Василев Петров
377.                     Виолета Димитрова Григорова
378.                     Тодор Василев Василев
379.                     Христо Василев Петров
380.                     Петя Христова Пиперкова
381.                     Емил Николов Иванов
382.                     Иванка Йорданова Бърнева
383.                     Дарина Гинчева Димитрова
384.                     Стефан Тотев Тотев
385.                     Виржиния Петьова Желязкова
386.                     Мирослава Иванова Петкова
387.                     Пламен Велков Стефанов
388.                     Йорданка Кръстева Иванова
389.                     Елена Василева Стефанова
390.                     Кръстинка Петрова Атанасова
391.                     Младен Искренов Марков
392.                     Атанаска Димитрова Георгиева
393.                     Пенка Йосифова Цанева
394.                     Добри Драганов Добрев
395.                     Шенгюл Мюзеняева Адемова
396.                     Мариела Илийчева Янякиева
397.                     Костадинка Радева Янева
398.                     Павлина Димитрова Бекярова
399.                     Величка Рачева Станева
400.                     Геновева Янкова Лазарова
401.                     Иванка Георгиева Желязкова
402.                     Александър Антонов Николов
403.                     Йордан Янев Йорданов
404.                     Теодора Антонова Йосифова
405.                     Павлина Стефчова Йорданова
406.                     Снежана Борисова Желева
407.                     Марияна Йорданова Лефтерова
408.                     Станка Георгиева Димитрова
409.                     Йорданка Димитрова Дойчева
410.                     Златан Стойчев Димов
411.                     Атанаска Момчева Енчева
412.                     Мая Василиевна Трубачева - Димова
413.                     Тодорка Колева Георгиева
414.                     Дияна Георгиева Димитрова
415.                     Атанас Руменов Христов
416.                     Снежана Ангелова Стойкова
417.                     Стефка Стоянова Аврамова
418.                     Валя Александрова Йорданова
419.                     Диана Иванова Кьосева
420.                     Цвета Занкова Гръбчева
421.                     Паруш Тодоров Парашкевов
422.                     Силвия Костова Върбанова
423.                     Христо Иванов Братанов
424.                     Куни Станков Чобанов
425.                     Вида Георгиева Калудова
426.                     Станимир Деянов Димитров
427.                     Петранка Стойкова Димитрова
428.                     Милена Жекова Неделчева
429.                     Кремена Христова Иванова
430.                     Милен Красимиров Маджуров
431.                     Тодорка Димитрова Русева
432.                     Мери Желева Тодорова
433.                     Искра Руменова Монева
434.                     Желязко Николов Василев
435.                     Милена Николова Добренова
436.                     Марияна Стефанова Камбурова
437.                     Димитричка Славова Атанасова
438.                     Димитричка Иванова Янева
439.                     Силвия Станчева Янкова
440.                     Кръстина Руменова Мързакова
441.                     Димитър Иванов Иванов
442.                     Ваня Илийчева Янакиева
443.                     Йорданка Пенчева Иванова
444.                     Живка Кирчева Неделчева
445.                     Марушка Йорданова Анева
446.                     Румяна Любенова Георгиева
447.                     Хараклия Пелагиева Петрова
448.                     Ицко Евгениев Христов
449.                     Елена Василева Гочева
450.                     Зорница Валентинова Василева
451.                     Димитър Веселинов Христов
452.                     Руса Недялкова Минчева
453.                     Райчо Любенов Атанасов
454.                     Цецка Стоянова Иванова
455.                     Веска Огнянова Златкова
456.                     Райна Цветкова Стойкова
457.                     Богомил Тодоров Антов
458.                     Миглена Георгиева Стефанова
459.                     Петър Стоянов Стоянов
460.                     Искра Кирилова Венева
461.                     Виктор Николаев Гръков
462.                     Радослав Георгиев Янков
463.                     Атанаска Лазарова Миленкова
464.                     Георги Христов Пенев
465.                     Антонио Кирилов Христов
466.                     Сашо Тончев Грозданов
467.                     Харалампи Георгиев Андонов
468.                     Симона Милчова Станоева
469.                     Бояна Кирилова Христова
470.                     Миглена Миткова Христова
471.                     Милен Венциславов Димитров
472.                     Васко Димитров Димитров
473.                     Димитър Колев Грозданов
474.                     Светлана Николова Искрева
475.                     Любослав Росенов Стоименов
476.                     Радослав Бойков Зафиров
477.                     Георги Митков Конярски
478.                     Александър Стойнев Рангелов
479.                     Евеонора Маргаритова Христова-Спасова
480.                     Валери Евтимов Тотевски
481.                     Катя Миланова Миланова
482.                     Симеон Атанасов Иванчев
483.                     Любка Иванова Стоилова
484.                     Даниела Богомилова Александрова
485.                     Станислава Йорданова Керелска
486.                     Надежда Сотирова Гръкова
487.                     Виктор Михайлов Ранов
488.                     Иван Георгиев Алексов
489.                     Мария Борисова Джумалиева
490.                     Румен Драганов Николов
491.                     Паскал Геогиев Евтимов
492.                     Дянка Петрова Витанова
493.                     Христина Методиева Веселинова
494.                     Лазар Стоилов Ангелов
495.                     Даниела Найденова Рапатинска
496.                     Венета Симеонова Крумова
497.                     Людмила Георгиева Пилева-Харалампиева
498.                     Димитър Руменов Стойчков
499.                     Венетка Николова Драганова
500.                     Зоя Йорданова Смочевска
501.                     Стоян Тимев Манов
502.                     Миле Георгиев Евтимов
503.                     Дора Димитрова Шопова
504.                     Елена Вангелова Пачова
505.                     Георги Стоймиров Гиоргиев
506.                     Руслана Ризова Иванова
507.                     Славчо Филипов Шоклев
508.                     Румен Велков Илиев
509.                     Пламен Василев Илиев
510.                     Ивайло Ташков Ташев
511.                     Румен Василев Илиев
512.                     Бойко Любомиров Клечков
513.                     Венислава Иванова Атанасова
514.                     Роза Тончова Исионова
515.                     Иван Николов Диманов
516.                     Ганка Чанева |Ангелова
517.                     Кирил Спасов Илиев
518.                     Мая Димитрова Божанова
519.                     Валентина Асенова Григорова
520.                     Рени Асенова Пантева
521.                     Катерина Йорданова Вучкова
522.                     Васил Димчов Йорданов
523.                     Елена Борисова Манова
524.                     Пламен Славков Крумов
525.                     Александър Христов Пандурски
526.                     Боян Кирилов Алексов
527.                     Гергана Василева Ташева
528.                     Драгомир Стефанов Нджачки
529.                     Лозан Александров Григоров
530.                     Катя Димитрова Миленска
531.                     Денислав Емилов Василев
532.                     Боян Бориславов Илиев
533.                     Васил Христов Динев
534.                     Иван Василев Иванов
535.                     Николай Милчов Слишков
536.                     Георги Борисов Вучоглавски
537.                     Бойко Генчов Димитров
538.                     Росен Раденков Димитров
539.                     Никола Георгиев Стоичмезов
540.                     Нели Тодорова Икономова
541.                     Ваня Станчева Пейчева
542.                     Стефка Василева Мицова
543.                     Евгени Георгиев Кьосев
544.                     Севдалина Михайлова Демиревска
545.                     Ташко Илиев Ташев
546.                     Малин Славов Ранов
547.                     Антон Благомиров Борисов
548.                     Николай Василев Ковачев
549.                     Десита Любомирова Крумова
550.                     Георги Христов Хранов
551.                     Валентин Димитров Златински
552.                     Изабела Емилова Йончева
553.                     Боян Тодоров Пейчев
554.                     Лъчезар Георгиев Борисов
555.                     Надя Георгиева Стефанова
556.                     Владимир Йорданов Величков
557.                     Анани Грозданов Стоименов
558.                     Стоян Георгиев Камбуров
559.                     Георги Александров Илчев
560.                     Елица Кирилова Димитрова
561.                     Иванка Лазарова Любенова
562.                     Йорданка Димитрова Мирчева
563.                     Василка Стефанова Угринова
564.                     Румяна Александрова Танева
565.                     Кузман Иванов Иванов
566.                     Боряна Георгиева Георгиева
567.                     Петър Георгиев Парев
568.                     Митко Крумов Асенов
569.                     Павел Георгиев Веселинов
570.                     Никола Кралов Николов
571.                     Тодорка Димитрова Плякова
572.                     Мария Георгиева Ламбрева
573.                     Любка Георгиева Стоянова
574.                     Крум Асенов Крумов
575.                     Радко Благов Рузманов
576.                     Кирил Иванов Кръстев
577.                     Веска Спасова Лазарова
578.                     Емил Иванов Митов
579.                     Димитър Радуилов Генчин
580.                     Младен Митков Сираков
581.                     Йордан Лазаров Сираков
582.                     Крум Стоянов Кратунков
583.                     Атанас Иванов Матеев
584.                     Анна Георгиева Терзова
585.                     Иван Борисов Пенчев
586.                     Васил Спиров Василев
587.                     Спаска Иванова Игнатова
588.                     Петър Стоименов Георгиев
589.                     Петър Ангелов Стойчев
590.                     Стоян Ангелов Шуманов
591.                     Георги Ангелов Шуманов
592.                     Галина Георгиева Сербезова
593.                     Ангел Иванов Върбаков
594.                     Георги Иванов Кушев
595.                     Силвия Георгиева Тодорова
596.                     Стоянка Илиева Клисурска
597.                     Даниела Петкова Сичева
598.                     Магдалена Илиева Найдова
599.                     Пламен Даков Петков
600.                     Мирослава Николова Божанова
601.                     Марина Цанкова Бундева
602.                     Китан Йосифов Мизурски
603.                     Иван Йорданов Манчев
604.                     Йордан Асенов Тодоров
605.                     Георги Ангелов Пейчинов
606.                     Бойко Георгиев Луков
607.                     Васил Георгиев Бараков
608.                     Самуил Васков Ибчев
609.                     Йордан Костадинов Кадинов
610.                     Мойсей Альошов Мастрафчиев
611.                     Димитър Йорданов Тодоров
612.                     Стоян Йорданов Младенов
613.                     Мария Красимирова Батаклиева
614.                     Михаил Тодоров Чолаков
615.                     Тодор Георгиев Килов
616.                     Димитър Георгиев Григоров
617.                     Георги Иванов Смилянов
618.                     Любка Тодорова Младенова
619.                     Йордан Любенов Младенов
620.                     Мария Маринова Рогачева
621.                     Стана Йорданова Стоянова
622.                     Ангел Йосифов Ченчев
623.                     Иванка Вельова Лашева
624.                     Пепа Динчева Площакова
625.                     Петка Петкова Раленекова
626.                     Лазка Петкова Христозкова
627.                     Иванка Ангелова Нонова
628.                     Стоянка Иванова Янкова
629.                     Христо Димитров Спасов
630.                     Стела Куртева Щилиянова
631.                     Петър Светославов Петров

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Стефан Венциславов Венков Стефан Венцеславов Венков с ЕГН ... е регистриран като кандидат от партия НОВА СИЛА в РИК 8
2. Елина Иванова Боева Вече има регистрация като анкетьор за този ЕГН: №41 / „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД
3. Марио Ташев Тшков Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №71 / Сдружение „Институт за социална интеграция"
4. Владимир Методиев Димитров Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1374 / Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
5. Йордан Стефанов Димитров Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1375 / Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1204-НС/

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения