Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1193-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник в община Варна Силияна Василева Тодорова, регистрирана от името на ПП „Партия на българските комунисти” и ПП „Обединена социалдемокрация”

Постъпило е писмо с вх. № М-719 от 13.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Варна, с което Централната избирателна комисия е уведомена, че със свое решение № 119 от 18.09.2011 г. ОИК - Варна, е извършила регистрация на кандидатска листа с кандидати за общински съветници на община Варна на ПП „Партия на българските комунисти", като в позиция № 16 е регистрирана Силияна Василева Тодорова. С решение № 144 от 20.09.2011 г. ОИК - Варна, е извършила регистрация на кандидатска листа с кандидати за общински съветници на община Варна на ПП „Обединена социалдемокрация", като в позиция № 24 е регистрирано същото лице Силияна Василева Тодорова. С решение № 208 от 12.10.2011 г. ОИК - Варна, е приела документите по регистрация на кандидатските листи на посочените партии да се изпратят на Централната избирателна комисия по компетентност за произнасяне с основание по чл. 122, ал. 8 от ИК.
Към писмото са приложени и копия от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на община Варна на 23 октомври 2011 г., от който регистър се установява, че на 18 септември 2011 г. в 10,00 ч. ПП „Партия на българските комунисти" е подала предложение за регистрация на кандидати за общински съветници, като в т. 16 на предложението фигурира Силияна Василева Тодорова, ЕГН ..., притежаваща лична карта № ..., с адрес гр. Варна, .... Установява се също така, че на 20 септември 2011 г. в 10,15 ч. в ОИК - Варна, е постъпило предложение от ПП „Обединена социалдемокрация" за регистрация на кандидатите й за общински съветници, като под № 24 фигурира Силияна Василева Тодорова, ЕГН ..., притежаваща лична карта № ..., с адрес гр. Варна, .... Въз основа на така постъпилите предложения ОИК - Варна, е взела съответно решение № 119 от 18.09.2011 г. за регистрация на кандидатите за общински съветници на ПП „Партия на българските комунисти" и решение № 144 от 20.09.2011 г. за регистрация на кандидатите за общински съветници на ПП „Обединена социалдемокрация".
От изложеното се установява, че регистрацията на Силияна Василева Тодорова като кандидат за общински съветник от името на ПП „Обединена социалдемокрация" е втора по ред, поради което и на основание чл. 122, ал. 5 във връзка с ал. 1 и ал. 8 от ИК следва да бъде обявена за недействителна от ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 и чл. 122, ал. 1, 5, 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 144 от 20.09.2011 г. ОИК - Варна.
КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Силияна Василева Тодорова от името на ПП „Обединена социалдемокрация", извършена с решение № 144 от 20.09.2011 г. ОИК - Варна.
За решението да се уведомят ОИК - Варна, кандидатът за общински съветник Силияна Василева Тодорова и ПП „Обединена социалдемокрация".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения