Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1189-МИ
София, 7 юли 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-31 от 05.07.2022 г. е постъпило предложение от Радостин Танев – областен координатор на ПП ГЕРБ – Стара Загора. Предлага се на мястото на Диана Ценкова Иванова, освободена с Решение № 1187-МИ от 05.07.2022 г. на ЦИК, за член на ОИК – Стара Загора, да бъде назначена Боряна Костова Карамихова-Желева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Боряна Костова Карамихова-Желева и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора, Боряна Костова Карамихова-Желева, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения