Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1186-МИ
София, 30 юни 2022 г.

ОТНОСНО: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № МИ-11-22 от 22.06.2022 г. от Десислава Димитрова Тодорова в лично качество и като представляваща местна коалиция „Съюз на демократичните сили“ (ПП „Земеделски народен съюз“, ПП „Движение за права и свободи – ДПС“, ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, ПП „Национално движение за стабилност и възход – НДСВ“, ПП „СДС“, ПП „Новото време“ и ПП „Воля“), регистрирана за участие в изборите за кмет през 2019 г. в община Борован, против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован. Към жалбата са приложени: заверено копие от решение за образуване на местна коалиция от 12.09.2019 г., разпечатки от електронната страница на ОИК – Борован: съобщение за насрочено заседание, дневен ред, протокол № 38 от 19.06.2022 г. от заседание на ОИК, както и разпечатка от електронната страница на ЦИК на Решение № 783-МИ от 28.08.2019 г. и Решение № 1134-МИ от 14.04.2022 г. на ЦИК.

В жалбата се твърди, че решението е нищожно, съответно неправилно и незаконосъобразно, постановено при липса на компетентност, при съществено нарушение на процесуалните правила, при противоречие с материалния закон и при несъответствие с целта на закона. Изложени са подробни съображения в подкрепа на твърденията на жалбоподателя. Иска се решението да бъде прогласено за нищожно или да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно.

По искане на ЦИК с писмо с вх. № МИ-15212/28.06.2022 г. от ОИК – Борован, са представени: заверено копие от становище от 25.06.2022 г., протокол № 39 от 25.06.2022 г., заверено копие от присъствен лист за проведено заседание на 25.06.2022 г., разпечатки от страницата на ЦИК и ОИК с 4 решения на общински избирателни комисии, заверено копие от присъствен лист за проведено заседание на 19.06.2022 г., заверено копие от поименно гласуване на решение № 149-МИ от 19.06.2022 г., заверено копие от поименно гласуване за решение № 148-МИ от 19.06.2022 г., заверено копие от решение № 148-МИ от 19.06.2022 г., заверено копие от решение № 147-МИ от 19.06.2022 г., заверено копие от поименно гласуване за решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. и други копия от съдебни актове, съобщения и други неотносими към настоящото производство.

Към преписката се приобщава и заверено копие от протокол № 38 от 19.06.2022 г. (с дата на провеждане на заседанието 09.01.2022 г.), изпратено от ОИК – Борован, с писмо с вх. № МИ-15-284\2 от 23.06.2022 г.

Допълнително с вх. № МИ-11-22\1 от 28.06.2022 г. в ЦИК постъпи молба от жалбоподателя Десислава Димитрова Тодорова с подробно изложени съображения, обосноваващи правния интерес, както и относно нищожността на обжалваното решение, съответно неговата неправилност и незаконосъобразност.

Като прецени събраните доказателства, Централната избирателна комисия приема за установено от фактическа страна следното:

На свиканото със съобщение от 18.06.2022 г. за 19.06.2022 г. са присъствали 7 членове на ОИК – Борован, отсъствали са 6 членове. При наличие на кворум заседанието е започнало с приемане на решение за включване в конферентна връзка на двама членове от отсъстващите. В протокола е отбелязано, че решението е прието единодушно, без да е отразено поименно гласуване на членовете на ОИК, без да е посочено кои са гласували, нито е посочен броят на гласувалите членове. Поради отсъствие на секретаря и на заместник-председателите на ОИК е предложен проект на решение № 147-МИ за избор на заместник на секретаря на ОИК – Борован, без да е отразено, че е проведено гласуване по този проект.

Въз основа на изложеното от фактическа страна ЦИК намира следното от правна страна:

Жалбата е допустима, подадена от надлежна страна в законоустановения срок срещу акт, подлежащ на контрол за законосъобразност.

Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.

Общинската избирателна комисия е орган по управление на изборния процес на територията на общината. Общинската избирателна комисия контролира прилагането на Изборния кодекс, обявява резултатите от изборите за органи на местната власт. Това положение на ОИК изисква отговорно изпълнение на правомощията от всички членове на комисията при спазване на основните принципи на изборния процес и избирателните права на гражданите като гарантирани основни политически права съгласно Конституцията на Република България.

В хода на процедурата по приемане на обжалваното решение е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и норми. За насроченото заседание не са представени доказателства за своевременното уведомяване на членовете на комисията. В периода след 7 дни от обявяване на изборни резултати до началото по подготовка на насрочени нови или частични избори ОИК провежда отделни заседания в предвидени от закона или в решения на ЦИК случаи. Публикуването на съобщение от предния ден за заседание не гарантира осведомяването на всички членове. Липсват доказателства за уведомяването на всички членове на комисията. Провеждането на заседание при наличие на минималния брой на членове на ОИК за кворум не е незаконно, но създава впечатление за тенденциозност и преследвана цел, несъответстваща на закона и статута на органа. Независимо, че е открито при наличие на кворум, по предложения проект на решение № 147-МИ не е проведено гласуване, поради което няма валидно волеизявление.

Нормата на чл. 85, ал. 7 от Изборния кодекс изисква приемане на решенията на ОИК с поименно гласуване, което трябва да се отрази в протокола. Приложените заверени копия, озаглавени като поименно гласуване по отделни решения с дата 19.06.2022 г., не могат да заместят предвиденото в закона поименно гласуване и неговото отразяване в протокола, дори да бяха публикувани като неразделна част от протокола.

В нарушение на чл. 85, ал. 7 от Изборния кодекс в протокола не е посочено, че решението е прието с поименно гласуване на членовете на ОИК. Съгласно посочената норма решенията на ОИК се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. В процесния протокол липсва отразяване за проведено гласуване, още повече поименно. Спазването на това изискване е важно не просто за формалното изпълнение на законова норма, а заради необходимостта от яснота за брой на участващите в гласуването, с оглед на необходимото законово мнозинство за приемане на решенията на ОИК. Изискването за поименно гласуване кореспондира и с принципите за работа на ОИК и с установените добри практики.

Решението е прието и при неправилно тълкуване и приложение на чл. 85, ал. 9 от Изборния кодекс. Съгласно посочената норма в случаите, когато отсъства секретарят, решенията, съответно протоколът и всички документи на ОИК от заседанието, се подписват от член на ОИК, определен с решение на ОИК, като се спазва изискването подписващите да са предложени за назначаване от различни партии и коалиции.

Изборният кодекс предвижда възможност ОИК да приема решение при едновременно отсъствие на секретаря и на заместник-председателите на ОИК за всеки отделен случай за конкретно заседание. В случая обжалваното решение е за избиране на заместник на секретаря за всички случаи, когато секретарят отсъства, което е неправилно. Изборният кодекс не предвижда длъжност заместник на секретаря и не предвижда възможност за избирането на член, който да подписва за секретар във всички случаи на отсъствие на секретаря.

Освен това, в хода на установяването на фактическата обстановка по жалбата стана ясно, че на електронната страница на ОИК – Борован, е публикуван протокол № 38 от 19.06.2022 г., подписан от председател и „за секретар“, с отбелязана дата и час 19.06.2022 г., 15.00 часа, а в ЦИК с писмо на ОИК – Борован, е представено заверено копие от протокол с отбелязани дата и час „09.01.2022 г. от 12,00 часа“. От становището на ОИК – Борован, става ясно, че е изготвен протокол от заседанието на ОИК на 19 юни 2022 г. с № 38 с дата и час 09.01.2022 г., 12,00 часа. След публикуване на същия, без да има извършване на поправка на техническа грешка по надлежния ред, е публикуван протокол с дата 19.06.2022 г., 15,00 часа. Това е съществено нарушение на правилата за оформяне на административните актове и документи на ОИК – Борован, и като практика следва да се прекрати.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца, като неправилно и незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения