Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1184-МИ
София, 28 юни 2022 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

Общинска избирателна комисия – Струмяни, с писмо вх. № МИ-15-202 от 20.06.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 117-МИ от 16.06.2022 г. на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс и чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е констатирала и обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, Илия Харалампиев Башлиев.

Към писмото са приложени следните документи: заверено копие от решение № 117-МИ от 16.06.2022 г. на ОИК – Струмяни; копие от протокол № 21 от 16.06.2022 г. от заседание на ОИК – Струмяни; писмо от Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, за влязла в сила на 19.05.2022 г. присъда № 900190/21.01.2021 г. по нохд № 277/2019 г. на РС – Сандански.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, от електронната страница на ГД ГРАО при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Илинденци към 15.06.2022 г. е 734 души, поради което в кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Струмяни, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, удостоверяващи основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, и необходимостта от насрочване на частични избори.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения