Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1184-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 (9-13) от 01.10.2014 г. от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", подписано от Дафинка Георгиева Нешева - упълномощена от представляващия сдружението Бистра Тодорова Иванова, регистрирана с Решение на ЦИК № 888-НС от 9 септември 2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Дафинка Георгиева Нешева, изрично упълномощена от Бистра Тодорова Иванова, в полза на 33 (тридесет и три) лица, упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива" и списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 9 (9-13) от 01.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 31 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Две лица са вече регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Тодор Първанов Първанов
2. Драгомир Димитров Николов
3. Елисавета Николова Томова
4. Николай Илиев Томов
5. Петър Сашов Стоилов
6. Пламен Тодоров Иванов
7. Митко Рангелов Рангелов
8. Мариана Петрова Богачова
9. Митко Стефанов Александров
10. Христо Александров Благоев
11. Красимир Тодоров Лашов
12. Любомир Евтимов Александров
13. Григор Крумов Григоров
14. Стефан Петров Панайотов
15. Видин Манолов Видинов
16. Паулина Иванова Тодорова
17. Атче Мехмед Асан
18. Ели Петрова Тошева
19. Жанета Трифонова Коен
20. Анка Димитрова Ковачева
21. Савка Николаева Брънчева
22. Мария Ангелова Виденова
23. Божидар Петров Андреев
24. Митка Спирова Якимова
25. Мария Иванова Здравкова
26. Ивайло Цветанов Виденов
27. Иво Петров Георгиев
28. Славка Григорова Гогева
29. Диана Петрова Иванова
30. Лили Иванова Ценкова
31. Мариян Бориславов Иванов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Драгомир Михайлов Полендамов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №387 - Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"
2. Валерий Богданов Кирилов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №365 - Сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения