Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1183-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от АВС-Ко ООД от 29.09.2014 г.

На 30.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от сдоружение „ГИСДИ" с вх. № НС-18-83 от 30.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от АВС-Ко ООД на 29.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че на 29.09.2014 г. в публикация на в. „Вяра" - електронна версия, със заглавие „ИМП: Ако изборите бяха сега: ГЕРБ взима 35%, а БСП - 21,2%, в Народното събрание влизат 7 или 8 партии или коалиции" са публикувани данни от изследване, без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК. Също така се твърди, че не е спазено изискването на чл. 205, ал. 2 от ИК. Към сигнала е приложено копие страницата на в. „Вяра" - електронна версия.

Централната избирателна комисия се запозна с приложената публикация на в. „Вяра" - електронна версия, и констатира, че в нея са публикувани данни от проучване на Института за модерна политика. В публикацията има приложена графика от социологическия екип на Института за модерна политика, съдържаща заявена подкрепа за партии и коалиции (дял от заявилите, че ще гласуват в %), поради което Централната избирателна комисия приема, че същото представлява проучване по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от ИК. Установи се също, че в публикацията не е огласена информация за възложителя на изследването и източници на финансирането му съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. В конкретния случай от публикацията става ясно само, че организацията, която е направила изследването, е Институт за модерна политика, но няма данни за възложителя на изследването и източниците на финансирането му. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, извършено от АВС КО ООД, с ЕИК 130921495, седалище и адрес на управление гр. София, район „Подуяне", ж.к. „Хаджи Димитър", бл. 67, вх. Б, ет. 3, ап. 42, представлявано от Десислава Василева Спасова - управител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение АВС КО ООД, с ЕИК 130921495, седалище и адрес на управление гр. София, район „Подуяне", ж.к. „Хаджи Димитър", бл. 67, вх. Б, ет. 3, ап. 42, представлявано от Десислава Василева Спасова - управител.

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения