Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1179-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Индекс инфо“ ООД, чрез онлайн медия „Политиката нет“ от 29.09.2014 г.

На 30.09.2014 г. в Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ", заведен с вх. № НС-18-81 от 30.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от „Индекс инфо" ООД на 29.09.2014 г. В сигнала се съдържат твърдения, че на 29.09.2014 г. в две публикации на онлайн медия „Политиката нет" със заглавие: „Сова Харис": Шест партии влизат в следващия парламент" и „Ново проучване: 7-8 партии влизат в парламента" са публикувани данни от електорално рейтингово изследване съответно на агенция „Сова Харис" и Институт за модерна политика, без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК, а именно в публикациите не се съдържа информацията съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК в обособено поле на видно място, което да заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на публикувания материал. Към сигнала са приложени сканирани копия на публикациите.

Централната избирателна комисия се запозна с приложената публикация от интернет страницата на „Политиката нет" и констатира, че в нея са публикувани данни от проучване на Института за модерна политика. В публикацията има приложена графика от агенция „Сова Харис", съдържаща заявена подкрепа за партии и коалиции (дял от заявилите, че ще гласуват в %), поради което Централната избирателна комисия приема, че същото представлява проучване по повод предстоящите избори и попада в обхвата на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 от ИК. Установи се също, че в публикацията не е огласена информация за възложителя на изследването и източници на финансирането му съобразно изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да заема най-малко 5 на сто от общата площ на материала, извършено от „Индекс инфо" ООД, с ЕИК 202809127, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1510, район „Подуяне", ж.к. „Хаджи Димитър" бл. 140, вх. Г, ет. 5, ап. 85, представлявано от Божидар Петров Костов - управител.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Индекс инфо" ООД, с ЕИК 202809127, седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1510, район „Подуяне", ж.к. „Хаджи Димитър" бл. 140, вх. Г, ет. 5, ап. 85, представлявано от Божидар Петров Костов - управител.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения