Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1179-МИ
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  отмяна на решение № 99 от 17.09.2011 г. на ОИК – Попово, област Търговище, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на местна коалиция „ЗАЕДНО” в частта по т. І.21

Постъпило е писмо-уведомление от ОИК - Попово, заведено в ЦИК с вх. № М-706 от 13.10.2011 г., с което ни уведомяват за допуснато нарушение от ОИК - Попово, при регистрация на кандидатските листи за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Към писмото се прилагат заверени копия от решение № 45 от 01.09.2011 г., решение № 99 от 17.09.2011 г., копия от регистрите за общински съветници и за кметове на кметства, 2 броя заявления по чл. 126, ал. 1, т. 2, декларация по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПДР на Изборния кодекс, декларация по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК и протокол № 10 от 16.09.2011 г. на местна предизборна коалиция „ЗАЕДНО".
С решение № 45 от 01.09.2011 г. ОИК - Попово, е регистрирала като кандидат за кмет на кметство с. Славяново, община Попово, Валентина Кирова Михова, ЕГН ..., по заявление на политическа партия „Земеделски съюз „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ". С решение № 99 от 17.09.2011 г. е регистрирана кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници в община Попово, от местна коалиция „ЗАЕДНО". В листата под № 21 е включена отново Валентина Кирова Михова, ЕГН .... С това е нарушено изискването на чл. 122, ал. 4 от Изборния кодекс, съгласно която кандидат за кмет на една партия може да бъде и кандидат за общински съветник само на същата партия. Това нарушение води до недействителност на регистрацията съгласно чл. 122, ал. 7 от ИК, извършена с решение № 99 от 17.09.2011 г. на ОИК - Попово, в частта й по т. І.21.
Предвид изложеното и констатираното от ЦИК нарушение на ОИК - Попово, взето с решение № 99 от 17.09.2011 г. и на основание чл. 122, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Обявява за недействителна регистрацията на Валентина Кирова Михова, ЕГН ..., като кандидат за общински съветник в кандидатската листа под № 21 на местна коалиция „ЗАЕДНО" и отменя решение № 99 от 17.09.2011 г. на ОИК - Попово, област Търговище, в частта му по т. І.21 за регистрация на Валентина Кирова Михова.
2. За решението по т. 1 да се уведомят незабавно ОИК - Попово, местната коалиция „ЗАЕДНО" и кандидатът за общински съветник Валентина Кирова Михова
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения