Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1176-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 (7-8) от 01.10.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", представлявано от Катя Колева Келевска - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 845-НС от 4 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 30 (тридесет) лица - представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 7 (7-8) от 1.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 30 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Светла Асенова Русанова
2. Николай Бисеров Русанов
3. Десислава Маринова Гюлева
4. Тодор Василев Гюлев
5. Евгения Янкова Кючукова
6. Неази Салибрям Сали
7. Тюркян Мюмюн Сали
8. Гергана Генкова Овчарова
9. Тонка Вълчева Тодорова
10. Лора Михайлова Панталеева
11. Васил Тодоров Гюлев
12. Кольо Младенов Русанов
13. Ангелина Колева Стойчева
14. Татяна Петрова Гюлева
15. Лидия Ангелова Николова
16. Ивелина Стефанова Вълкова
17. Стефан Грозев Вълков
18. Мариана Динкова Георгиева
19. Надка Иванова Русанова
20. Веска Иванова Тенева
21. Цветелина Василева Съпонджиева
22. Недялка Георгиева Тенева
23. Марияна Стоянова Сазанова
24. Ангелина Дончева Михайлова
25. Мария Димчева Кирязова
26. Веселина Тодорова Овчарова
27. Боряна Генкова Тенчева
28. Виктор Георгиев Годжев
29. Еленка Димова Тенчева
30. Ирина Николова Димитрова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения