Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1174-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" е постановено решение № 11388/29.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 12393/2014 г., с което е отменено Решение № 1042-НС от 23 септември 2014 г. на ЦИК.

Преписката е върната за ново разглеждане от ЦИК за произнасяне по заявление с вх. № 10 (10-7) от 20.09.2014 г. на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ" за регистрация на наблюдатели от сдружението.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-7) от 20.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на 87 (осемдесет и седем) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-7) от 20.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателя, заявен от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка се установи, че лицата към датата на регистрацията има навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

При спазване задължителните указания на ВАС и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 87 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Ива Красимирова Колева
2. Явор Стефанов Стоев
3. Невенка Илиева Векова
4. Мария Тодорова Недева
5. Милен Петров Петров
6. Милена Станиславова Петкова
7. Зорина Петрова Йорданова
8. Владимир Георгиев Алексиев
9. Красимир  Иванов Стоянов
10. Невяна Николаева Матеева
11. Светлана Маринова Стоева
12. Цветелина Иванова Хаджииванова
13. Цвета Красимирова  Доранкиева
14. Костадинка Великова Великова
15. Нели Николаева Ялъмова-Тодорова
16. Николай Иванов Матеев
17. Веселина Николаева Василева
18. Евелина Петкова Матева
19. Искра Милкова Иванова
20. Марина Иванова Харвин
21. Кристиян Веселинов Параскевов
22. Роза Стоянова Димова
23. Веселина Станиславова Жекова
24. Радосвета Енева Ханджиева
25. Весела Иванова Иванова
26. Магдa Милкова Гечева
27. Цветанка Пламенова Димитрова
28. Деница Росенова Корелова
29. Елка Маринова Корелова
30. Росен Димитров Корелов
31. Красимир Георгиев Недев
32. Катя Георгиева Недева
33. Ивайло Георгиев Недев
34. Йорданка Живкова Иванова
35. Камелия Павлова Илиева
36. Марияна Димова Бонева
37. Красимира Кръстева Кръстева
38. Емил Йорданов Митев
39. Мария Иванова Илчева
40. Пенка Илиева Христова
41. Севдалина Веселинова Костова
42. Дияна Иванова Петева
43. Недялка Димитрова Петева
44. Петя Иванова Петева
45. Маргарита Маринова Стойнова
46. Даниела Димитрова Димова
47. Елена Диянова Димова
48. Тодор Димов Великов
49. Димитричка Атанасова Великова
50. Валентин Свтломиров Желязков
51. Росица Светломирова Желязкова
52. Аделина Илиева Илиева
53. Красимир Димитров Митев
54. Илияна Атанасова Христова-Митевa
55. Ганка Георгиева Параскевова
56. Спас Методиев Григоров
57. Стефан Танев Стефанов
58. Мая Димитрова Стойчева
59. Виктория Пламенова Йорданова
60. Невянка Атанасова Димитрова
61. Галина Костадинова Маринова
62. Пламен Веселинов Георгиев
63. Марияна Костадинова Маринова
64. Николай Райчев Савов
65. Любка Атанасова Савова
66. Адрияна Николаева Савова
67. Темелка Атанасова Желева
68. Гинка Стойчева Петрова
69. Деян Любомиров Иванов
70. Диян Димитров Димов
71. Мирослав Димитров Чакъров
72. Светломир Желязков Гроздев
73. Димитър Василев Нончев
74. Миглена Маринова Неделчева
75. Мария Донкова Петрова
76. Нейко Тодоров Неделчев
77. Райна Славчева Янева
78. Анна Кръстева Кръстева
79. Полина Миленова Йорданова
80. Радослав Насков Петров
81. Еленка Стойчева Манчева
82. Недко Гюров Живков
83. Христо Йорданов Ганевски
84. Йордан Иванов Минчев
85. Виолета Лъчезарова Минчева
86. Михаил Бориславов Савов
87. Янита Иванова Райчева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения