Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1170-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-18) от 30.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 207 (двеста и седем) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-18) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 200 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г. Едно лице Марийка Петрова Велкова е с повторен ЕГН в текущия списък. Едно лице е с повторен ЕГН в текущия списък, но с различни имена Никола Стоянов Бойчев и Никола Стоянов Ботев. Едно лице Йорданка Георгиева Атанасова е регистрирана като кандидат от коалиция БСП лява България в РИК в Първи изборен район - Благоевградски.

От извършената проверка се установи също така, че Пламен Колев Георгиев - член на УС на сдружението, е регистриран като кандидат за депутат в РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, от ПП „Република БГ" с решение № 34-НС от 02.09.2014 г. С вх. № НС-18-53 от 22.09.2014 г. на ЦИК е получено писмо от сдружение „ГИСДИ", с което ни уведомяват, че на свое заседание Управителният съвет на сдружението е взел решение за освобождаване на Пламен Колев Георгиев от УС на сдружението по негова молба и поради възникнала колизия. Останалите лица в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 200 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Боян Кирилов Боянов
2. Мартин Ангелов Лаков
3. Васил Йорданов Николов
4. Виолета Нанева Янчева
5. Георги Веселинов Николов
6. Пенко Александров Рангелов
7. Александър Пенков Александров
8. Мария Миткова Асенова
9. Мария Велкова Иванова
10. Симеон Тодоров Хаджиколев
11. Петър Атанасов Хаджипетев
12. Сталю Петров Казаков
13. Виолета Генева Акузова
14. Христо Петров Христов
15. Господин Тенев Иванов
16. Георги Цветков Налбантов
17. Тодор Стайков Стайков
18. Янка Атанасова Раева
19. Пейчо георгиев Раев
20. Марияна Пейчева Райкулова
21. Андрей Йорданов Пеев
22. Ана Христова Чипанова
23. Ангел Петров Чолаков
24. Ангелина Георгиева Михайлова
25. Анета Михайлова Чипарова
26. Апостол Манов Апостолов
27. Асен Иванов Гьошев
28. Асен Стоянов Кузев
29. Благо Атанасов Танков
30. Благой Иванов Зоин
31. Валя Асенова Николова
32. Васил Николов Кочев
33. Васил Тодоров Костов
34. Величка Димитрова Георгиева
35. Велко Димитров Кръстев
36. Виолета Николова Генова
37. Владимир Василев Миндачкин
38. Владимир Стоянов Георгиев
39. Георги Александров Панчов
40. Георги Благов Караджов
41. Георги Иванов Александров
42. Георги Николов Маратилов
43. Георги Цветанов Навущанов
44. Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
45. Делчо Спасов Шишиньов
46. Десислава Юриева Карамитрова-Проданова
47. Димитрийка Ангелова Чалъкова
48. Димитър Илиев Гинин
49. Димитър Стойков Киричев
50. Димитър Томов Ганчев
51. Дияна Георгиева Георгиева
52. Донка Иванова Найденова
53. Евгения Ангелова Пиндева
54. Евка Звезданова Ангелова
55. Екатерина Йорданова Кемчева
56. Елена Кирилова Анова
57. Емилиян Цветанов Стоянов
58. Запринка Димитрова Спасова
59. Здравка Георгиева Петрова
60. Златка Николова Пейкова
61. Зоя Иванова Пенова
62. Зоя Петрова Димитрова
63. Иван Бончев Илиев
64. Иван Георгиев Костов
65. Иван Николов Иванов
66. Иван Петров Ганчев
67. Иван Серафимов Мишев
68. Иван Трайков Пенов
69. Иванка Атанасова Стоянова
70. Иванка Димитрова Куманова
71. Иванка Иванова Пеева
72. Иванка Стоянова Ангелова
73. Изабела Филипова Лазарова
74. Илия Димитров Петров
75. Илко Савов Савов
76. Ирина Стефанова Пенчева
77. Катя Тодорова Шопова
78. Кирил Иванов Анов
79. Климентина Ангелова Узунова
80. Костадин Александров Кобаков
81. Костадин Кирилов Демерджиев
82. Костадин Пенев Костадинов
83. Кръстьо Спасов Пенчев
84. Кръстьо Темелков Георгиев
85. Куна Панчова Моллова
86. Лидия Борисова Драганова
87. Лилия Георгиева Георгиева
88. Маргарита Иванова Григорова-Киричева
89. Мари Василев Кемчев
90. Мариана Николова Божева
91. Марийка Петрова Велкова
92. Мария Димитрова Панчева
93. Мария Ненова Реджова
94. Надка Димитрова Гигова
95. Надя Спасова Клисурска
96. Найден Стоянов Тодоров
97. Ненко Здранков Дачев
98. Никола Ангелов Пешлов
99. Никола Димитров Гюров
100. Никола Петков Иванов
101. Николай Костадинов Пенчев
102. Николина Стефанова Трънкова
103. Олга Петрова Армянова
104. Павел Гаврилов Тилев
105. Пенка Василева Цветанова
106. Пепа Желязкова Гечева
107. Петко Георгиев Генов
108. Петко Георгиев Димитров
109. Петра Иванова Делева
110. Петранка Александрова Божилова
111. Петър Атанасов Пенев
112. Петър Атанасов Петров
113. Петър Георгиев Благов
114. Петър Георгиев Петров
115. Петър Николов Пеев
116. Петър Цветанов Стоянов
117. Радка Цветанова Попова
118. Радослава Костадинова Иванова
119. Райчо Стоянов Дамянов
120. Рангел Янков Кофов
121. Росен Георгиев Комсалов
122. Сашо Михайлов Митев
123. Светлин Иванов Мишев
124. Свободка Кирилова Кобакова
125. Славчо Ангелов Мърдев
126. Соня Благова Петрова
127. Спас Иванов Киричев
128. Спаска Андонова Панкова
129. Спаска Георгиева Халачева
130. Ставрида Стоичкова Благова
131. Стефан Йорданов Мерджов
132. Стефанка Котева Захаринова
133. Стефка Асенова Асенова
134. Стойка Стоянова Механджийска
135. Стоян Георгиев Парпулов
136. Стоян Петров Ноков
137. Стоянка Александрова Дъбова
138. Стоянка Александрова Спасова
139. Таня Костадинова Благова
140. Тодорка Георгиева Христова
141. Тодорка Иванова Семова
142. Томи Николов Попов
143. Цветан Георгиев Навущанов
144. Цветелина Стоянова Русенова
145. Цветка Димитрова Илиева
146. Цеца Стоянова Новакова
147. Никола Петров Яндин
148. Симеон Петров Яндин
149. Бонка Христова Стоянова
150. Йорданка Петрова Тричкова
151. Виолета Кръстева Ангелова
152. Йорданка Илиева Рабаджийска
153. Божидар Илиев Илиев
154. Илия Димитров Шиков
155. Ангелина Стоянова Димитрова
156. Любена Георгиева Стоева
157. Спас Лазаров Консулов
158. Иван Стоянов Тодоров
159. Милка Светлинова Нонкова
160. Таня Стефанова Арнаудова
161. Здравка Янкова Павлова
162. Христо Недельов Моллов
163. Стоян Димитров Стоянов
164. Анна Димитрова Велкова
165. Надя Костадинова Лефтерова
166. Васил Димитров Ангелов
167. Неда Иванова Дундалова
168. Росен Иванов Бозов
169. Светлана Тодорова Демирова
170. Георги Панайотов Коларов
171. Стефан Вълканов Йорданов
172. Цветелин Иванов Банков
173. Стоян Станев Тодоров
174. Димитър Желязков Димитров
175. Даниела Костадинова Костадинова
176. Десислава Стилиянова Иванова
177. Еленка Димитрова Пенчева
178. Нонка Петрова Косева
179. Ангел Христов Ангелов
180. Иван Йорданов Иванов
181. Пламен Райков Янев
182. Пламен Иванов Крумов
183. Янка Тодорова Янкова
184. Дена Василева Борачева
185. Йовчо Ангелов Балджиев
186. Тодорка Драганова Стефанова
187. Веселин Йорданов Данев
188. Петя Руменова Иванова
189. Елена Захариева Радева
190. Севдалина Иванова Василева
191. Цветан Ивелинов Илиев
192. Деян Светославов Кателиев
193. Пенка Димова Божкова
194. Иван Николаев Иванов
195. Милен Господинов Вълчев
196. Радослав Проданов Тодоров
197. Йордан Марков Станев
198. Маргарита Ганчева Стойчева
199. Ивайло Стилянов Иванов
200. Карина Иванова Иванова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица

Име, презиме, фамилия
1. Иванка Христева Христозова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №3055 / Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
2. Йордан Стефанов Димитров Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: №1375 / Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
3. Марийка Петрова Велкова Повторен ЕГН в текущия списък
4. Никола Стоянов Бойчев Повторен ЕГН в текущия списък
5. Никола Стоянов Ботев Повторен ЕГН в текущия списък
6. Марийка Петрова Велкова Повторен ЕГН в текущия списък
7. Йорданка Георгиева Атанасова Йорданка Георгиева Атанасова с ЕГН ... е регистриран като кандидат от партия БСП лява България в РИК1

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения