Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1168-МИ
София, 13 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Силвия Стойчева – председател на Общинския съвет на БСП – гр. Самоков и жалба от Общинския съвет на БСП – Самоков, чрез Петър Николов Московски – пълномощник ОбС на БСП, срещу решение № 348 от 06.10.2011 г. на ОИК – Самоков

С вх. № М-683 от 12.10.2011 г. на ЦИК, чрез ОИК - Самоков, са постъпили две жалби. Жалба с вх. № 55 от 10.10.2011 г. от Общинския съвет на БСП - гр. Самоков, чрез председателя Силвия Стойчева и жалба с вх. № 56 от 10.10.2011 г. от Общинския съвет на БСП - гр. Самоков, чрез пълномощника си Петър Николов Московски, срещу решение № 348 от 06.10.2011 г.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 348 от 06.10.2011 г. на ОИК - Самоков; копие от протокол № 30 от 06.10.2011 г. на ОИК - Самоков; жалба с вх. № 50 от 06.10.2011 г. от МК „Бъдеще за Самоков (СДС, БЗНС, БСДП)"; жалба с вх. № 51 от 06.10.2011 г. от МК „Бъдеще за Самоков (СДС, БЗНС, БСДП)"; становище с вх. № 52 от 06.10.2011 г. от Общински съвет на БСП - гр. Самоков; решение № 4 от 19.08.2011 г. на ОИК - Самоков, относно посочване на адрес и телефон и определяне на приемно време на ОИК - Самоков, и публикуване на съобщение до СМИ; решение № 48 от 24.08.2011 г. на ОИК - Самоков, относно регистрация на партия Българска социалистическа партия за участие в изборите за кмет на община Самоков; копие от удостоверение № 27 08.08.2011 г., издадено от ЦИК, за регистрация на партия Българска социалистическа партия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 септември 2011 г.; копие от препис-извлечение от протокол от 16.07.2011 г. от заседание на националния съвет на партия „Българска социалистическа партия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; копие от пълномощно от 18.08.2011 г., упълномощаващо Лиляна Димитрова Янкова; решение № 176 от 16.09.2011 г. на ОИК - Самоков, относно регистриране на кандидат за кмет на община Самоков; плакат на кандидата за кмет на община Самоков, Владимир Георгиев.
С решение № 348 от 06.10.2011 г. ОИК - Самоков, е задължила кмета на община Самоков да премахне (изземе) плакатите на кандидата за кмет на община Самоков Владимир Георгиев, тъй като същите са изготвени в нарушение с изискванията на чл. 134, ал. 1, изр. 2 от ИК на тях не е отбелязано на чие име се издават, видно от приложения към преписката плакат на кандидата за кмет на община Самоков Владимир Георгиев.
Жалбите са подадени извън законоустановения срок за обжалване, поради което се явяват недопустими и не следва да се разглеждат по същество.
Решение № 348 от 06.10.2011 г. е обявено на 06.10.2011 г. в 16,30 ч. Жалбите са подадени на 10.10.2011 г. в ОИК - Самоков, и са заведени в регистъра с вх. № 55 от 10.10.2011 г., 15,30 ч., и вх. № 56 от 10.10.2011 г., 16,35 ч. Съгласно чл. 33, ал. 3 от ИК решенията на ОИК могат да се обжалват до 3 дни от обявяването им пред Централната избирателна комисия. Тридневният срок за обжалването е изтекъл на 09.10.2011 г., поради което същите се явяват недопустими - просрочени.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Силвия Стойчева - председател на Общинския съвет на БСП - Самоков, и жалба от Общинския съвет на БСП - Самоков, чрез Петър Николов Московски - пълномощник на ОбС на БСП, срещу решение № 348 от 06.10.2011 г. на ОИК - Самоков, като недопустими и като просрочени.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения