Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1166-МИ
София, 23 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брацигово, област Пазарджик

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-377 от 22.09.2019 г. от Стоян Димитров Вълков – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в община Брацигово, за промяна в състава на ОИК – Брацигово, област Пазарджик. Предлага се на мястото на назначения с Решение № 789-МИ от 26 август 2019 г. Лъчезар Николаев Минев – председател на ОИК – Брацигово, да бъде назначена Десислава Димитрова Герова-Тодорова.

Към предложението са приложени: заявление от Лъчезар Николаев Минев за освобождаването му като председател на ОИК – Брацигово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Димитрова Герова-Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Лъчезар Николаев Минев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Брацигово, област Пазарджик, Десислава Димитрова Герова-Тодорова, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения