Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1165-ПВР/МИ
София, 13 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Иваново, област Русе, назначена с Решение № 370-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-715/03.10.2011 г. от Никола Пенев Пеков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Иваново, за промени в ОИК - Иваново, област Русе, като заместник-председателят Деница Илиева Димитрова бъде преназначена за член на комисията, а Камелия Иванова Гачовска - член на комисията, да бъде преназначена за заместник-председател. Към предложението са приложени: заявление от Деница Илиева Димитрова за съгласието й да бъде преназначена за член на ОИК; пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Никола Пенев Пеков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА от член за заместник-председател на ОИК в община Иваново, област Русе, Камелия Иванова Гачовска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА от заместник-председател за член на ОИК в община Иваново, област Русе, Деница Илиева Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 19 от 23.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения