Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 116-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия (ПП) „ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", подписано от председателя и представляващ партията Христо Александров Сантулов, заведено под № 53 от 03.08.2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от СГС препис от решение от 19.04.1990 г. по ф.д. № 2304/1990 г. на СГС, ФО за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 01.07.2011 г. по ф.д. № 2304/1990 г. на СГС, ФО; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 33 от „Държавен вестник" бр. 33 от 24.04.1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на „ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-314/30.06.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.; заверен от СГС препис на устав на ПП „ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"; удостоверение от 27.07.2011 г. по ф.д. № 2304/1990 г. на СГС, ФО на основание чл. 19а от Закона за политическите партии, съгласно което партията не е представила извлечения от протоколи от проведени заседания на върховния орган, определен с устава на партията, независимо дали са налице обстоятелствата, подлежащи на вписване за период от 27.01.2009 г. до 27.07.2011 г.; удостоверение от „МКБ ЮНИОНБАНК" АД - НЦ ФЦ - Стара Загора - 2 за банковата сметка на партията; списък, съдържащ 7067 подписа, съгласно заявлението, на избиратели, подкрепящи ПСД за регистрация за избори 2011 г.

След извършената съгласно чл. 90, ал. 1 от ИК проверка на подадените документи се установява, че: наименованието на партията е „ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" без съкращения; липсва решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава за подаване на заявление за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., изискуемо съгласно чл. 89, ал. 1 от ИК; липсват доказателства за провеждане на предвидените в устава заседания на върховния орган на партията повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години и за представяне в съда за вписване състава на новото ръководство, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 12 от ИК; представеният списък с подписи не съдържа реквизитите на приложение № 17 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, от него не може да се определи еднозначно за кой вид избори, произвеждани през 2011 г. подписалите го са подкрепили регистрацията на партията, съгласно чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК, а лицата, положили подписите си в него не са дали съгласието си личните им данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.

На 03.08.2011 г. при приемането на документите на партията са дадени указания да представи в 3-дневен срок  решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава за подаване на заявление за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г., изискуемо съгласно чл. 89, ал. 1 от ИК. На 03.08.2011 г. в 16:30 ч. на партията са дадени указания по телефона, чрез лицето за контакти, посочено в заявлението да представи в тридневен срок списък с подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, съгласно утвърденото от ЦИК приложение № 17 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове.

На 04.08.2011 г. в 18:50 ч. на партията са дадени указания по телефона, чрез лицето за контакти, посочено в заявлението да представи доказателства за провеждане на предвидените в устава заседания на върховния орган на партията повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години и за представяне в съда за вписване състава на новото ръководство, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 12 от ИК, както и да заяви кое от двете наименования за регистрация на партията, посочени в заявлението - пълното или съкратеното поддържа.

Срокът за изпълнение на указанията, дадени на 03.08.2011 г. е изтекъл на 06.08.2011 г., а за указанията, дадени на 04.08.2011 г. - на 07.08.2011 г., без да са налице доказателства за изпълнението им в срок и отстраняване на констатираните нередовности.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 12 и чл. 90, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира политическа партия „ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.  

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения