Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1159-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-10-114 от 20 септември 2019 г. от Атанас Венков Мавродиев – упълномощен представител на ПП „МИР“ във връзка с допусната явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г. в мотивите – пети и осми абзац и в диспозитива на решението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г., като в мотивите и в диспозитива на решението вместо думите „изборите за общински съветници“ да се чете „изборите за общински съветници и за кметове“.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1133-МИ/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения