Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1159-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-10-114 от 20 септември 2019 г. от Атанас Венков Мавродиев – упълномощен представител на ПП „МИР“ във връзка с допусната явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г. в мотивите – пети и осми абзац и в диспозитива на решението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г., като в мотивите и в диспозитива на решението вместо думите „изборите за общински съветници“ да се чете „изборите за общински съветници и за кметове“.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1133-МИ/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения