Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1159-МИ
София, 20 септември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-10-114 от 20 септември 2019 г. от Атанас Венков Мавродиев – упълномощен представител на ПП „МИР“ във връзка с допусната явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г. в мотивите – пети и осми абзац и в диспозитива на решението.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1133-МИ от 18 септември 2019 г., като в мотивите и в диспозитива на решението вместо думите „изборите за общински съветници“ да се чете „изборите за общински съветници и за кметове“.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1133-МИ/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения