Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1133-МИ
София, 18 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев, срещу Решение № 28-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-102 от 17.09.2019 г. от ПП „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев, срещу Решение № 28-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив.

На 14.09.2019 г. в ОИК – Стамболийски са постъпили заявления, подробно описани в жалбата, подадени от Атанас Венков Мавродиев, в качеството му на упълномощен представител на ПП „МИР“ за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Стамболийски.

Видно от приложените към настоящата жалба решение № 28-МИ от 16.09.2019 г. и Протокол № 3 от 16.09.2019 г., ОИК – Стамболийски е констатирала, че към заявлението на ПП „МИР“ са представени всички изискуеми документи и те са законосъобразно попълнени. Непълноти и несъответствия в подадените заявления и приложения към тях, съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 7 ИК не са установени.

Въпреки това, в гореописаното решение на ОИК – Стамболийски, отказва да регистрира ПП „МИР“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Стамболийски, поради мотиви, описани в протокол № 3 от 16.09.2019 г.

След обстоен анализ и проверка на протокол № 3 от 16.09.2019 г. от мотивите е видно, че направените възражения „няма морално право“, „и да участва по какъвто и да било начин в предстоящите избори“ са ирелевантни по отношение на законовите задължения на ОИК да регистрира или да откаже регистрация на дадена партия за участие в изборите. По същността си това са лични оценки на член от комисията по отношение на упълномощеното лице с цел да повлияят на останалите членове на комисията, с което се нарушава принципа на безпристрастност на членовете на ОИК. В допълнение на това ПП „МИР“ е поискала регистрация за участие в изборите за общински съветници, а не е заявила конкретни кандидати, за да е необходимо ОИК – Стамболийски, да осъществи анализ съобразно разпоредбата на чл. 397 ИК.

Твърдените данни от страна на члена на комисията не обосновават законово ограничение на упълномощеното лице да подаде гореописаните заявления за регистрация на партията, и съответно при липса на законови пречки тя да бъде регистрирана.

По този начин ОИК – Стамболийски е нарушила императивните правила на Изборния кодекс, които я задължават да регистрира партията за участие в изборите при безспорното наличие на всички изискуемите документи, подадени в законоустановените срокове.

На основание изложеното по-горе незаконосъобразно ОИК – Стамболийски е отказала регистрацията на ПП „МИР“ за участие в изборите за общински съветници в община Стамболийски.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 28-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Стамболийски като.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Стамболийски за ново произнасяне по регистрирането на ПП „МИР“ за изборите за общински съветници в община Стамболийски на 27 октомври 2019 г., съгласно мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1159-МИ/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения