Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1155-МИ
София, 25 май 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Михаил Михалев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с вх. № МИ-11-15 от 20.05.2022 г. за промяна в ОИК – Велико Търново. Предлага се за член на ОИК – Велико Търново, да бъде назначена Светлана Минчева Бояджиева-Георгиева на мястото на Слав Красимиров Личев, освободен с Решение № 1149-МИ от 17.05.2022 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Светлана Минчева Бояджиева-Георгиева и пълномощно в полза на Михаил Михалев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Светлана Минчева Бояджиева-Георгиева, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения