Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1155-МИ
София, 25 май 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Михаил Михалев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с вх. № МИ-11-15 от 20.05.2022 г. за промяна в ОИК – Велико Търново. Предлага се за член на ОИК – Велико Търново, да бъде назначена Светлана Минчева Бояджиева-Георгиева на мястото на Слав Красимиров Личев, освободен с Решение № 1149-МИ от 17.05.2022 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Светлана Минчева Бояджиева-Георгиева и пълномощно в полза на Михаил Михалев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, Светлана Минчева Бояджиева-Георгиева, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения