Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1146 -МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Жалба от ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез упълномощения представител Симеон Славейков Костадинов, срещу Решение № 33-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-108 от 16.09.2019 г. от Симеон Славейков Костадинов – упълномощен представител на партия „Възраждане“ срещу Решение № 33-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив.

С Решение № 33-МИ от 16.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Стамболийски  е отказала да регистрира партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства в община Стамболийски, насрочени за 27 октомври 2019 г. Мотивите за постановяване решението за отказа са, че не е представено легитимно пълномощно на заявителя Ангел Жеков Георгиев за представителство пред ОИК – Стамболийски.

Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, поради което моли същото да се отмени и да се постанови решение, с което да се задължи ОИК – Стамболийски  да регистрира партия „Възраждане“ и за трите вида избор, за които им е постановен отказ с обжалваното решение.

Според жалбоподателя представителят им за област Пловдив на територията на която е и ОИК – Стамболийски, е представил пълномощно, което го упълномощава да представлява партия „Възраждане“ по време на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. пред всички държавни и местни органи, физически и юридически лица на територията на област Пловдив с всички права по закон, част от които изрично изброени. Счита също така, че ОИК – Стамболийски е общински (местен) изборен орган, намиращ се на територията на община Стамболийски, област Пловдив, и като такъв попада в обхватното поле на пълномощното, издадено от председателя и представляващ партия „Възраждане“ Костадин Тодоров Костадинов в полза на Ангел Жеков Георгиев, с което последният се упълномощава да извършва всякакви действия по регистрацията на партия „Възраждане“  и нейните кандидати на територията на област Пловдив, в т.ч. и на територията на община Стамболийски. Твърди се също така, че издаденото пълномощно на Ангел Жеков Георгиев за област Пловдив е типово, като същото е издадено на още над 30 пълномощници на партия „Възраждане“ в страната, с което същите са регистрирали партията в над 70 общини.

Централната избирателна комисия изиска от ОИК – Стамболийски всички относими документи по преписката за постановяване на обжалваното решение и  след като се запозна с тях счита, че жалбата е допустима като подадена от лице с правен интерес и разгледана по същество същата е основателна.

От представеното по преписката пълномощно е видно, че представляващият партия „Възраждане“ Костадин Тодоров Костадинов е упълномощил Ангел Жеков Георгиев с право да представлява партия „Възраждане“ по време на изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 г. пред всички държавни и местни органи, физически и юридически лица на територията на област Пловдив и област Смолян, вкл. и пред ОИК – Пловдив и ОИК – Смолян, с всички права по закон, вкл. да регистрира кандидати за кметове и кандидатски листи за общински съветници, листи за застъпници и представители, да участва в дейността на съответните органи, да подава и получава всякакви документи, заявления, жалби, сигнали, да обжалва откази и т.н., като пълномощното следва да се тълкува изцяло в полза на упълномощеното лице.

Безспорно е, че община Стамболийски се намира на територията на област Пловдив,  както и че ОИК – Стамболийски се явява местен орган, попадащ в обхвата на пълномощното на представителя на партия „Възраждане“ Ангел Жеков Георгиев.  Следователно същият е имал право да подаде документи за регистрация на партията в ОИК – Стамболийски, област Пловдив.

На основание изложеното по-горе ЦИК приема, че незаконосъобразно ОИК – Стамболийски е отказала регистрацията на партия „Възраждане“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Стамболийски, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 33-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Стамболийски.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Стамболийски за ново произнасяне по заявленията за регистрация на партия „Възраждане“ за изборите за общински съветници и за кметове в община Стамболийски на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения