Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1143
София, 4 май 2022 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

На основание чл. 192, ал. 4 ЗОП, чл. 57, ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1132 от 12 април 2022 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 10-АД от 27.04.2022 г. на зам.-председателя на ЦИК за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на получените в срок оферти и за класиране на участниците във възлагането на обществената поръчка, Протокол от 28.04.2022 г. за работата на комисията по Заповед № 10-АД/27.04.2022 г., приета  с протоколно решение на ЦИК по протокол № 189 от заседание, проведено на 04.05.2022 г., Централната избирателна комисия, като взе предвид изложеното по-долу, постанови настоящото решение, съобразявайки следното:

Възлагането на обществена поръчка е чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП. В тази връзка, през ЦАИС ЕОП е публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с № F222145/14.04.2022 г., с уникален номер на поръчката № 04312-2022-0002, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 14.04.2022 г. Датата и часът за подаването на оферти са посочени в обявата и са заложени в раздел „График“ на поръчката в ЦАИС ЕОП. Електронно подадената оферта е налична в меню „Оферти“ и ЦАИС ЕОП автоматично регистрира дата и час на постъпване. В определения в обявата краен срок за подаване на оферти – 23:59 ч. на 26.04.2022 г. е постъпила една оферта от ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД на 26.04.2022 г. в 14:33:43.

Констатирано е, че участникът отговаря на поставените изисквания, в това число и по отношение на тези за лично качество и съответствие с критериите за подбор, както и че е декларирало, че притежава Разрешение № 9 от 15.06.1998 г.,  издадено от Национален съвет по застраховане при Министерски съвет на „Общинска Застрахователна Компания“ АД (старо наименование на ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД) със срок на валидност безсрочен и с подробно описан обхват на застрахователна дейност. Комисията е допуснала ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД до разглеждане на техническото предложение, като по отношение на същото е констатирано, че то е в съответствие с изискванията на възложителя – съобразено е с образеца на възложителя, приложени са общи условия, представена е декларация, в която участникът е декларирал,  че услугата по застраховане ще бъде извършена съгласно условията на възложителя, както и че при противоречия между Общите условия на Дружеството и условията на възложителя, ще се прилагат условията по настоящатата обществена поръчка. С оглед изложеното, комисията е допуснала ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД до разглеждане на ценовото предложение. Предложената от участника цена на застрахователната премия по обществената поръчка с предмет „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517” за една година, с включен 2% данък върху застрахователната премия е в размер на 67 039.95 лева. Същата е в рамките на максималната прогнозна стойност на поръчката – 70 000 лева с включен 2% данък върху застрахователната премия, определена с  Решение № 1132 от 12 април 2022 г. на Централната избирателна комисия и одобрената документация за възлагането.

Предвид горното, след като се запозна с работата на комисията по Заповед № 10-АД от 27.04.2022 г. на зам.-председателя на ЦИК по извършения подбор на участници, направеното разглеждане и обсъждане на представените документи и извършената оценка на офертата, отразени в утвърдения на основание чл. 192 ал.4 от ЗОП протокол от 28.04.2022 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА класирането на участниците в обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12  837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”, както следва:

На Іво място – ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК 121265177, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, р-н „Възраждане“, ул. „Света София“ № 7, ет. 5, представлявано от Александър Петров Личев и Румен Кирилов Димитров.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД, ЕИК 121265177, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 192, ал. 4 ЗОП протоколът от работата на комисията, в един и същ ден да се публикува в Регистъра на обществените поръчки, профила на купувача и да се изпрати на участниците.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЕС/МР


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения