Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1136-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от bTV (Би Ти Ви)

На 24.09.2014 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил е сигнал от сдружение „ГИСДИ" с вх. № НС-18-62 от 24.09.2014 г., в който се прави оплакване за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от bTV (Би Ти Ви). В сигнала се съдържат твърдения, че в централната новинарска емисия, излъчена между 11.00 и 14.10 ч. на 22 септември 2014 г. са огласени данни от проучване на агенция „Галъп", без да са огласени данните по чл. 205, ал. 1 от ИК.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от СЕМ с вх. № НС-20-441 от 29.09.2014 г.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

След извършена служебна проверка и запознаване с  видеозаписи на излъчените на 23 септември 2014 г. централната новинарска емисия, излъчена между 11.00 и 14.10 ч. на 22 септември 2014 г. по bTV (Би Ти Ви) са огласени резултати от социологически проучвания, без в тях да се съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането и същата да е представена по начина, определен в чл. 205, ал. 2 от ИК. Тази констатация се потвърждава и от писмо за извършен от СЕМ специализиран мониторинг за наблюдение на предизборната кампания с вх. № НС-20-441 от 29.09.2014 г.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 495 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 200, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от социологическо проучване по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга, без да съдържа информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането, която да е огласена по начина, посочен в чл. 205, ал. 2 от ИК, извършено от издателя на „БТВ Медия Груп" ЕД, с ЕИК 130081393, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1463, район „Триадица", Административна сграда на НДК, пл. „България" № 1, представлявано от Павел Станчев Станчев и Вилма Коцева Павлова-Йорданова.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „БТВ Медия Груп" ЕД, с ЕИК 130081393, седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1463, район „Триадица", Административна сграда на НДК, пл. „България" № 1, представлявано от Павел Станчев Станчев и Вилма Коцева Павлова-Йорданова.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1323-НС/

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения