Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1135-МИ
София, 14 април 2022 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори за кметове през 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4 и 5, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на частични избори за кмет на община, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                            - 850 лева

Заместник-председател           - 765 лева

Секретар                                  - 765 лева

Член                                         - 720 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на частични избори за кметове на кметства, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                            - 720 лева

Заместник-председател           - 648 лева

Секретар                                  - 648 лева

Член                                         - 612 лева

3. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на частични избори за кметове, съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

Председател                            - 76 лева

Заместник-председател           - 68 лева

Секретар                                  - 68 лева

Член                                         - 64 лева

4. Допълнителни възнаграждения:

4.1. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които предават протоколи, книжа и материали на ОИК, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предоставят на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа“. Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

4.2. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на ОИК и СИК получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1 или т. 2, по т. 3, съответно по т. 4.1. от настоящото решение.

5. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 3 и 4 от настоящото решение.

6. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за частични избори не се облагат по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

7. За насрочените частични избори за кметове членовете на ОИК получават месечното възнаграждение за времето от 40 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на резултатите, посочено в т. 1 или т. 2 от настоящото решение в зависимост от вида на избора, а именно – за кмет на община или за кмет на кметство.

8. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 ИК.

9. Разрешава при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на периода по организиране и произвеждане на съответния избор, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК.

9.1. Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

9.2. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК за произвеждане на частични избори за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 800 лева. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

10. За времето по т. 7 разходите за пътуване на членовете на общинските избирателни комисии, чийто настоящ или постоянен адрес не е в населеното място, където се провеждат заседанията на общинската избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет и се изплащат чрез бюджета на съответната община чрез представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения