Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1132-МИ
София, 18 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Волен Николов Сидеров, представляващ партия „Атака“, срещу Решение № 44-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Етрополе, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-96 от 17.09.2019 г. от Волен Николов Сидеров срещу Решение № 44-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Етрополе, Софийска област.

С Решение № 44-МИ от 16.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Етрополе е отказала да регистрира партия „Атака“ за участие в изборите за общински съветници в община Етрополе, насрочени за 27 октомври 2019 г. Основание за отказа е, че представителят на партия „Атака“ не е отстранил установените при подаване на заявлението за регистрация в ОИК непълноти в указания от ОИК – Етрополе срок, а именно до 16,30 ч. на 16 септември 2019 г.

Жалбоподателят твърди, че указания за непълноти в заявлението на партия „Атака“ за регистрация за участие в изборите за общински съветници в община Етрополе, са дадени на пълномощника на партията Маргарита Николова Цанова на 16 септември 2019 г. в 15,50 ч., като определен срок до 16,35 ч. без да е съобразено, че срокът за регистрация в общинската избирателна комисия на партия, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети изтича в 17,00 ч. на 16 септември 2019 г. В допълнение счита, че срокът за отстраняване на нередности в подадено заявление, следва да бъде до крайния час на приемане на заявление за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК – Етрополе.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия (ЦИК) да отмени Решение № 44-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Етрополе като неправилно и незаконосъобразно поради противоречие с Изборния кодекс.

Жалбата е допустима, като подадена от лице с правен интерес и разгледана по същество е основателна.

От представения входящ регистър на партиите и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е видно, че под № 15 на 16 септември 2019 г. в 15,50 ч. ОИК – Етрополе е приела от Маргарита Николова Цолова, като пълномощник на Волен Николов Сидеров, представляващ партия „Атака“ заявление за регистрация на партията. При приемането на заявлението в „Забележка“ е вписано, че заявлението не е в оригинал, поради което не може да се установи верността на подписите и печата върху заявлението, както и в частта на представените документи не са описани същите, каквото е изискването на чл. 147, ал. 5 ИК. В тази връзка на пълномощника на партия „Атака“ е дадено указание да отстрани непълнотите в срок до 16,35 ч. на 16 септември 2019 г. В 16,42 ч. Петър Николаев Дучев, като пълномощник на Волен Николов Сидеров, представляващ партия „Атака“, е завел ново заявление за участие в изборите за общински съветници в община Етрополе с вх. № 17. Заявлението е попълнено пред общинската избирателна комисия, като същото е прието без забележки. Не следва да се счита като забележка вписаното във входящия регистър, че към заявлението не е представено Решение № 1056-МИ от 11.09.2019 г. на ЦИК и издаденото въз основа на него удостоверение на партия „Атака“, тъй като същите са публични и ОИК – Етрополе може да направи справка на страницата на Централната избирателна комисия.

При докладването на заявленията на партия „Атака“ за участие в изборите за общински съветници на заседанието от 16.09.2019 г. Общинската избирателна комисия не е провела обсъждане в подкрепа или не на предложения проект за решение за отказ на регистрацията на партия „Атака“ в изборите. В тази връзка не може да се направи извод какво е мотивирало приемането на решението за отказ.

Целта на предоставянето на срок за отстраняване на нередности и непълноти в подадените документи за участие в изборите, е да осигури възможността на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да ги отстранят и да вземат участие в изборния процес.

Видно от вписаното във входящия регистър за регистрация на партии и коалиции в ОИК – Етрополе, предоставеният срок на партия „Атака“, е очевидно недостатъчен за отстраняването на непълнотите и грешките, с оглед на което същите са били неизпълними. Общинска избирателна комисия – Етрополе е следвало да предостави срок до крайния час на регистрация на партии и коалиции на 16 септември 2019 г., което би позволило на представителя на партия „Атака“ да отстрани непълнотите в заявлението.

На основание изложеното по-горе неправилно и незаконосъобразно ОИК – Етрополе е отказала регистрацията на партия „Атака“ за участие в изборите за общински съветници в община Етрополе.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 44-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК – Етрополе.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Етрополе за ново произнасяне по заявлението за регистрация на партия „Атака“ за изборите за общински съветници в община Етрополе на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения