Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1119-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Д. М. М. срещу решения № 33-МИ от 12.09.2019 г., № 34-МИ от 12.09.2019 г. и № 35-МИ от 12.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Червен бряг, област Плевен.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-22-150 от 15.09.2019 г. от Д. М. М. срещу решения № 33-МИ от 12.09.2019 г., № 34-МИ от 12.09.2019 г. и № 35-МИ от 12.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Червен бряг, област Плевен.

С решения № 33-МИ от 12.09.2019 г., № 34-МИ от 12.09.2019 г. и № 35-МИ от 12.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Червен бряг регистрира местна коалиция „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Според жалбоподателя сред представените документи не фигурира изискуемото по закон удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания, както и че е представено пълномощно само на едно от лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция, въпреки че същата е съставена от повече от една партия.

В жалбата се твърди, че представеното решение за образуване на местната коалиция не съдържа изискуемото по закон съдържание и не е оформено надлежно, както и че образецът от подписа на представляващия местната коалиция не покрива изискуемото съдържание, а именно не удостоверява подписа на представляващия местната коалиция.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия (ЦИК) да изиска  намиращите се в ОИК документи и след като се запознае с тях да приеме решение за отмяна на решение 33-МИ от 12.09.2019 г., № 34-МИ от 12.09.2019 г. и № 35-МИ от 12.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Червен бряг, като приети при липса на законови предпоставки.

Жалбата е недопустима, като подадена от лице без правен интерес, тъй като се оспорват решения на ОИК, с които поисканата регистрация е извършена. Поради това жалбата следва да се остави без разглеждане. Независимо от горното разгледана по същество жалбата е и неоснователна, защото липсващите документи са представени пред ОИК.

На 16 септември 2019 г. в ЦИК по електронната поща постъпиха копия от заявления от местна коалиция „Движение за радикална промяна Българската пролет“, с които заявяват че желаят да бъдат регистрирани за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства. Към заявленията се приложени и 2 броя копия на пълномощни, копие от решението за образуване на местната коалиция, копие от образец от подписа на представляващия местната коалиция и копие от банкова референция на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“, издадена от „Уникредит Булбанк“ АД.  

Местна коалиция „Движение за радикална промяна Българската пролет“ се състои от две партии – „Движение за радикална промяна Българската пролет“ и партия „Движение 21“. Пред ОИК Червен бряг са представени 2 броя пълномощни - от името на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“ и от името на партия „Движение 21“. Представено е и решението за образуване на местната коалиция, което е подписано и подпечатано от упълномощени представители на двете партии. Решението за образуване на местната коалиция съдържа всички необходими изисквания.   

Пред ОИК Червен бряг са представени и образец от подписа на представляващия местна коалиция „Движение за радикална промяна Българската пролет“, което е нотариално заверено, както и банкова референция, издадена от „Уникредит Булбанк“ АД на името на партия „Движение за радикална промяна Българската пролет“.

Обжалваните решения са взети при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Д. М. М. срещу решения № 33-МИ от 12.09.2019 г., № 34-МИ от 12.09.2019 г. и № 35-МИ от 12.09.2019 г. на ОИК Червен бряг, област Плевен.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения