Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1105-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Назначаване на Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

С Решение № 12256 от 13.09.2019 г. на Върховния административен съд (ВАС), постановено по адм.д. № 9977/2019 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение, е обявено за нищожно Решение № 998-МИ от 7 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решение № 998-МИ от 7 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) за назначаване на ОИК – Созопол е прието в изпълнение на Решение № 12139 от 05.09.2019 г., постановено по адм.д. № 9826/2019 г. по описа на ВАС, с което е отменено Решение № 922-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК за назначаване на ОИК – Созопол.

В изпълнение на Решение № 12139 от 05.09.2019 г., на ВАС по адм.д. № 9826/2019 г. Централната избирателна комисия следва да приеме ново решение, с което да назначи ОИК – Созопол съгласно постъпилото в ЦИК с вх. № МИ-06-215/96 от 22 август 2019 г. предложение от кмета на община Созопол, изготвено съгласно направените предложения за състава на ОИК – Созопол от участвалите на проведените консултации на 19 август 2019 г. при кмета на община Созопол парламентарно представени партии и коалиции и партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ в резултат на постигнатото между тях съгласие.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.т.1 и 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Назначава Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас, в състав от 13 членове, както следва:

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виржиния Хайк Караджиян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Тонева Хаджийска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Панчев Чампаров
СЕКРЕТАР: Костадина Ганчева Хрусанова
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Стойкова Стойчева
  Николина Миткова Зафирова
  Гана Райкова Бък
  Диляна Вълева Маринчева
  Огнян Иванов Цонев
  Петя Георгиева Пасева
  Красиана Георгиева Манолакиева
  Емилия Димитрова Жавова
  Камелия Стамова Гамартиева-Тенева

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1601 -МИ/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения