Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1104-НС
София, 29 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „Европейска алтернатива за развитие“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-6) от 27.09.2014 г. от фондация „Европейска алтернатива за развитие", представлявана от Валентин Йовков Тончев - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Реджеп Бакия Черкез, регистрирана с Решение на ЦИК № 837-НС от 04.09.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Реджеп Бакия Черкез, упълномощен представител, в полза на 102 (сто и две) лица - упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 6 (6-6) от 27.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение фондация „Европейска алтернатива за развитие", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 96 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице е вече регистрирано като наблюдател от същата организация и му е издадено удостоверение. Три лица нямат навършени 18 години към датата на регистрация. Две лица имат еднакъв ЕГН и различни имена.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на фондацията не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на фондацията не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 96 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Адем Сами Мустафа
2. Айше Асанова Бимбелова
3. Айше Емем Е Ериджеб
4. Али Али Осман
5. Ангел Любов Илиев
6. Анифе Мустафа Мехмед
7. Анна Миткова Казакова
8. Артица Манолова Азисова
9. Асен Чанков Факалийски
10. Ася Руменова Иванова
11. Атанас Данчев Христов
12. Атанас Минчев Генчев
13. Благой Милев Маринов
14. Боряна Стефанова Петрова
15. Борянка Ангелова Иванова
16. Васко Дянков Чолаков
17. Велико Илиев Йорданов
18. Георги Димитров Стоянов
19. Георги Страхилов Пейков
20. Гонюл Мехмет Мустафа
21. Гюлбеяз Мехмедова Халимова
22. Гюлтен Ахмет Мустафа
23. Дайл Сюлейман Мустафа
24. Десислава Стефкова Стоянова
25. Джехун Ахмет Халил
26. Димитър Георгиев Христов
27. Димитър Славов Вълканов
28. Димо Стоянов Анастасов
29. Дойка Хръстева Янчева
30. Дянко Асенов Чолаков
31. Емине Мехмет Мустафа
32. Ерджан Тунджай Сюлейманов
33. Живко Тодоров Бимбелов
34. Зейнеб Станкова Атанасова
35. Златин Анестев Карагьозов
36. Златка Асенова Йорданова
37. Зюмбюла Въчева Атанасова
38. Иван Георгиев Кръстев
39. Иван Костадинов Василев
40. Иван Стефанов Минчев
41. Иван Йпрданов Киров
42. Иван Мариев Стоянов
43. Иван Стефанов Петков
44. Иван Стояно Христов
45. Иванка Атанасова Русева
46. Иванка Тодорова Куртева
47. Илия Въчев Атанасов
48. Йордан Милев Маринов
49. Йордан Христов Илиев
50. Ирина Иванова Пурнарева
51. Катя Колева Коева
52. Коста Янчев Иванов
53. Лазар Стоимов Танев
54. Лора Боянова Маджарова
55. Любка Янакиева Матева
56. Маргарита Благоева Марангозова
57. Мария Златкова Атанасова
58. Мартин Данков Дачев
59. Милка Димитрова Калпакчиева
60. Мильо Йорданов Маринов
61. Мильо Стефанов Филчев
62. Минчо Тодоров Павлов
63. Митка Венкова Венкова
64. Митко Иванов Иванов
65. Назиле Али Христем
66. Недялка Недялкова Маринова
67. Нико Ройдев Варимезов
68. Николина Иванова Стефанова
69. Огнян Стефанов Кьосев
70. Орхан Мустафа Юсуф
71. Панчо Тотев Янчев
72. Радка Желева Маркова
73. Росица Михайлова Кръстева
74. Сибел Хикмет Казим
75. Симеон Данков Симеонов
76. Станчо Димов Калпакчиев
77. Стефан Иванов Стефанов
78 Стойчо Йорданов Митев
79. Стончо Милев Иванов
80. Стоян Асенов Бакров
81. Стоян Венков Венков
82. Стоян Иванов Христов
83. Стоян Йорданов Маринов
84. Стоян Кръстев Кръстев
85. Стоянка Карамфилова Бакрова
86. Теодора Иванова Янева
87. Тодор Костадинов Василев
88. Фатме Юсуф Емин
89. Фильо Иванов Цончев
90. Христина Иванова Атанасова
91. Христо Йорданов Илиев
92. Христо Ангелов Симеонов
93. Хюсейн Али Хюсейн
94. Юлиян Маверов Райков
95. Явус Юсуф Чолак
96. Яна Миткова Кирчева

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Велико Иванов Кръстев Няма навършени 18 години
2. Слави Тодоров Славов Няма навършени 18 години
3. Слави Недков Илиев Няма навършени 18 години
4. Снежа Васкова Чукуева Повторен ЕГН в текущия списък
5. Снежа Васкова Чукоева Повторен ЕГН в текущия списък
6. Христо Георгиев Манолов Вече има регистрация като наблюдател за този - Фондация „Европейска алтернатива за развитие"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения