Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1103-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Костинброд, Софийска област, назначена с Решение № 229-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-727/06.10.2011 г. от Димитър Иванов Григоров - преупълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Костинброд, Софийска област. Предлага се на мястото на члена на комисията Ивета Ангелова Иванова да бъде назначена Паулина Иванова Владимирова. Към предложението са приложени: заявление от Ивета Ангелова Иванова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и оригинално уверение № 382 от 06.10.2011 г.за завършено Международно висше бизнес-училище в гр. Ботевград на Паулина Иванова Владимирова; пълномощно на Димитър Иванов Григоров - общински председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Ивета Ангелова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Костинброд, Софийска област, Паулина Иванова Владимирова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения