Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1098-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл.242, ал.7 от ИК и съхранение на книжата и материалите до следващите избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, чл.36,ал.1, т.5, чл. 242, ал. 7 и 8 и §5, т.13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. След приключване на гласуването секционните избирателни комисии(СИК)/подвижните секционни избирателни комисии/ПСИК/ опаковат отделно неизползваните бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове, надписват пакетите „Неизползвани бюлетини за ИПВР"/съответно „Неизползвани бюлетини за МИ" и ги поставят в бели торби за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в черни торби за изборите за общински съветници и кметове. Размерите и видът на торбите е определен в решение № 451-ПВР/МИ на ЦИК от 19.08.2011г.
2. След установяване на резултата от гласуването СИК/ПСИК опакова на отделни пакети и поставя в торбите по предходната точка:
2.1. в изборите за президент и вицепрезидент на републиката:
а) действителните бюлетини, като пакетът се надписва „Действителни бюлетини в изборите за президент и вицепрезидент на републиката" (ИПВР);
б) недействителните бюлетини, описани на редове 19, 20, 21, 22 и 23 от протокола за установяване на резултатите в изборите се опаковат поотделно за всеки ред. Върху всеки от петте пакета се изписва „Недействителни бюлетини в ИПВР по ред 19/20/21/22/23" съответно;
в) недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (ред 6 от протокола) се опаковат на пакет, върху който се изписва „Недействителни бюлетини по чл. 180 ИК за ИПВР";
г) недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (ред 7 от протокола) се опаковат на пакет, върху който се изписва „Недействителни бюлетини по чл. 181 ИК за ИПВР";
д) сгрешените бюлетини (ред 8 от протокола) се опаковат на пакет, върху който се изписва „Сгрешени бюлетини за ИПВР";
е) образците от бюлетините;
ж) останали книжа и материали, без тези по т.4.
2.2. в изборите за общински съветници и кметове:
а) действителните бюлетини в изборите за:
- общински съветници;
- кмет на община;
- кмет на кметство, ако се произвежда такъв вид избор,
като всеки пакет се надписва „Действителни бюлетини в изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство", съответно;
б) недействителните бюлетини във всеки избор, описани в т. 13, 14, 15, 16 и 17 от протоколите за установяване на резултатите в изборите се опаковат поотделно, върху тях се изписва „Недействителни бюлетини в изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство по т. 13/ т. 14/ т. 15/ т. 16/ т. 17", съответно. Така опаковани недействителните бюлетини се опаковат поотделно за всеки вид избор;
в) недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (ред 6 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Недействителни бюлетини по чл. 180 ИК за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство;
г) недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (ред 7 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Недействителни бюлетини по чл. 181 ИК за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство;
д) сгрешени бюлетини (ред 8 от протокола) за всеки вид избор се опаковат поотделно на пакети и се надписват „Сгрешени бюлетини за изборите за общински съветници/кмет на община/кмет на кметство;
е) образците от бюлетините;
ж) останали книжа и материали, без тези по т.4.
3. Торбите се завързват и запечатват с лента, върху която се подписват всички членовете на СИК/ПСИК и се подпечатват с печата на СИК/ПСИК. Върху торбите се залепя хартиен етикет с изписан номера на секцията.
4. Извън торбите остават:
а) избирателните списъци с приложенията към тях (декларации и удостоверения), които се поставят в отделни пликове за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове. Двата плика се запечатват, подписват се от всички членове на СИК/ПСИК, върху пликовете се изписва номера на секцията и вида избор за който се отнасят и запечатаните пликове се предават на ОИК заедно с протокола за гласуването във връзка с последваща проверка за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели. За предаването се съставя приемно-предавателен протокол, който се подписва от председателя/зам.председателя, секретаря и един от членовете на СИК/ПСИК от една страна и от друга - от трима представители на ОИК. ОИК в срок до 3 дни от получаването на пликовете с избирателните списъци изпраща списъците за проверка на ГД "ГРАО" при МРРБ за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели.
б) печатът на СИК се поставя в отделен плик, който се подписва от членовете на СИК/ПСИК и се предава на общинската избирателна комисия (ОИК) за осигуряване гласуване при евентуален втори тур.
в) протоколите от гласуването за предаване в ОИК - неразпластени и протоколите за предаване и приемане на изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 3 от ИК. След разпластяване на протоколите от гласуването от ОИК екземплярите от тях от изборите за президент и вицепрезидент и от изборите за общински съветници и кметове, предназначени за общинската администрация, ведно с един екземпляр от разписките по чл. 242, ал. 6 от ИК се предават от ОИК на членовете на СИК/ПСИК, които поставят тези протоколи, екземплярите от разписките по чл. 242, ал. 6 от ИК и протоколите по чл. 187, ал. 3 от ИК в отделни пликове за двата вида избори, запечатват ги, изписват върху пликовете номера на секцията и вида на протоколите и се подписват. Пликовете с протоколите и разписките се предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, заедно с торбите с останалите книжа и материали.
5. След получаване от ОИК на екземплярите от протоколите с резултатите от гласуването, предназначени за общинската администрация, торбите и пликовете с изборни книжа и материали се транспортират до общинската/районната администрация и се предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от председателя/зам.-председателя, секретаря и един от членове на СИК/ПСИК - представители на различни партии и коалиции от партии. Транспортът и охраната се осигуряват от общинската администрация.
6. При предаването на торбите се съставят 2 (два) броя протоколи по образец (Приложение № 73 от изборните книжа за президент и вицепрезидент на републиката и Приложение № 70 от изборните книжата за изборите за общински съветници и кметове). В протоколите се отбелязва броя на предадените торби и протоколите се подписват от председателя/зам.-председателя, секретаря и един от членовете на СИК/ПСИК и от всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
7. За предаването на пликовете с екземплярите от протоколите за гласуване, предназначени за общинската администрация, ведно с разписките по чл.242, ал.6 от ИК и протоколите по чл.187, ал.3 от ИК се съставят отделни протоколи за двата вида избори, които се подписват от лицата по предходната точка.
8. Всички торби с изборни книжа и материали и пликовете с протоколите, предназначени за общинската администрация се подпечатват и с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак (печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК). Видът и размерът на печата са определени с решение № 500 - ПВР/МИ от 23 август 2011 на ЦИК, изменено с решение № 533 - ПВР/МИ от 25.08.2011 г. на ЦИК.
9. Комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК проверява целостта на торбите и пликовете и дали те не са развързани, съответно разпечатани. Торба с нарушена цялост се опакова отново и се завързва, съответно пликът се запечатва, като състоянието й/му и намерените в тях изборни книжа и материали се описват в констативен протокол, който се подписва от представителите на СИК и всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7. Не се разкъсват опакованите от секционната избирателна комисия изборни книжа и материали!
10. Запечатаните торби с книжа и материали за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и тези за изборите за общински съветници и кметове се съхраняват в 2 (две) отделни помещения в сградата на общинската /районната администрация. Не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден кметът на общината/ района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет със заповед определя помещенията за съхраняване на изборните книжа и материали. По изключение, при невъзможност кметът на общината/района да осигури две помещения, за целта може да бъде определено едно помещение, в което следва да бъде осигурено разделното съхраняване на торбите и пликовете за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на тези за изборите за общински съветници и кметове, така че да се избегне смесването и объркването им. Помещението/ята се запечатва/т с ленти с подписите на всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и се подпечатват с печата на комисията.
11. СИК/ПСИК следва да извърши предаването на изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, насрочени за 23 октомври 2011 г., съответно до 24 часа от приключване на втори тур, ако се провежда такъв.
12. След приключване на І тур на изборите на 23 октомври 2011 г. и приемането от всички СИК/ПСИК на територията на съответната община/район за градовете с районно деление, на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали и след запечатване на помещението и подпечатване на лентата, комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК приключва мандата си за първи тур и предава на съответната ОИК восъчния си печат. В деня на провеждане на евентуален нов избор (втори тур), упълномощени с решение на ОИК нейни представители предават обратно на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК восъчния печат за изпълнение на функциите й по чл. 242, ал. 7 и ал. 8 от ИК. След приемане на книжата и материалите от втори тур и запечатване на помещението по реда на първото изречение на настоящата точка, комисията по чл. 242, ал. 7 приключва мандата си за втори тур и предава на ОИК восъчния си печат.
13. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК в присъствието на всички представители на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК до приключване на мандата й на първи/съответно втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за общински съветници и кметове, а в периода между двата тура и впоследствие в присъствието на поне 3 членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в Европейския парламент и определени с решение на ОИК, и във всички случаи в присъствието на определено със заповед на кмета на общината/района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет служебно лице от общинската/районната администрация. След всяко отваряне на помещенията/помещението, то задължително отново се запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, който се съхранява от ОИК след приключване на мандата на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
14. За всяко отваряне на помещението и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него, се съставя протокол в два екземпляра (един за ОИК и един за представителя на общинската администрация), в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието в което са открити торбите/пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица, които вписват и качеството, в което присъстват.
15. ОИК следва с решение да определи поне 3 от своите членове, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в Европейския парламент, които в срок от 24 часа от връщане от ГД „ГРАО" при МРРБ на избирателните списъци от проверка за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, следва да разпечатат помещението за съхранение на книжата в присъствието на представител на общинската администрация, да поставят избирателните списъци и декларации в съответните пликове, да ги запечатат, след което подпечатат с печата на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, предаден на ОИК. Пликовете се подписват от присъстващите представители на ОИК и на общинската администрация и помещението се запечатва по реда на т.13 и т.14.
16. ОИК има задължението по предходната точка и по отношение на печатите на СИК, след връщането им от СИК след произвеждане на втори тур на изборите.
17. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението, отразено в протокол, до следващите избори за президент и вицепрезидент на републиката, съответно до следващите общи избори за общински съветници и кметове, след което ги предава в архив.
Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини/райони

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

910-ПВР/МИ/

Календар

Решения