Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1094-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  назначаване на член на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

С Решение № 976-ПВР/МИ от 28.09.2011 г. на ЦИК са прекратени пълномощията на Иван Видолов Иванов, като председател на ОИК - Макреш, област Видин. Постъпило е предложение с вх. № ОИК-723 от 05.10.2011 г. от Владимир Цветанов Тошев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за област Видин. Същият предлага на мястото на председателя на ОИК Иван Видолов Иванов да бъде назначена Анелия Ванкова Кръчкина досегашен член на ОИК - Макреш, област Видин, и предлага и за член на ОИК - Макреш, област Видин, да бъде назначена Радка Георгиева Целова. Към предложението е представена декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Радка Георгиева Целова в оригинал и заверено копие от дипломата й за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА като председател на ОИК в община Макреш, област Видин, Анелия Ванкова Кръчкина - досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Макреш, област Видин, Радка Георгиева Ценова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения