Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1092-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Шабла, област Добрич, назначена с Решение № 260-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-717/03.10.2011 г. от Здравко Иванов Йорданов - упълномощен представител на „Коалиция за България", за промени в ОИК - Шабла, област Добрич. Предлага се на мястото на члена на комисията Мирослав Величков Любомиров да бъде назначена Валя Минчева Трифонова. Към предложението са приложени: заявление от Мирослав Величков Любомиров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Валя Минчева Трифонова; пълномощно на Здравко Иванов Йорданов. Допълнително към преписка с вх. № ОИК-702 от 30.09.2011 г. е постъпило заявление от Нина Александрова Павлова да бъде освободена от длъжността член на ОИК - Шабла.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Шабла, област Добрич, Мирослав Величков Любомиров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
2. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Шабла, област Добрич, Нина Александрова Павлова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
3. НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Шабла, област Добрич, Валя Минчева Трифонова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения