Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 109-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", подписано представляващия Сергей Дмитриевич Станишев, заведено под № 4 на 8 април 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:

- решение от 07.04.2014 г. за образуване и определяне на представляващ коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" Сергей Дмитриевич Станишев; подписано от представляващите партия „Българска социалистическа партия", представлявана от Сергей Дмитриевич Станишев, партия „Партия Български социалдемократи", представлявана от Георги Чавдаров Анастасов, партия „Движение за социален хуманизъм", представлявана от Александър Владимиров Радославов; партия „Европейска сигурност и интеграция", представлявана от Тома Янков Томов, партия „Комунистическа партия на България", представлявана от Александър Димитров Паунов, партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски", представлявана от Спас Янев Панчев, партия „Нова зора", представлявана от Минчо Мънчев Минчев и партия „Политическо движение ЕВРОРОМА", представлявана от Цветелин Цанов Кънчев;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Българска социалистическа партия" от 31.03.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Партия Български социалдемократи" от 28.03.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 11104/2002 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Движение за социален хуманизъм" от 31.03.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 5006/2003 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Европейска сигурност и интеграция" от 01.04.2014 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 3595/2001 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Комунистическа партия на България" от 31.03.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски" от 31.03.2014 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Нова зора" от 01.04.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" от 03.04.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 135/2001г.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите - 8 бр.;

- образци от печатите на партиите - 8 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-383 от 03.04.2014 г. за внесени от партия „Българска социалистическа партия" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-307 от 01.04.2014 г. за внесени от партия „Партия Български социалдемократи" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-319 от 01.04.2014 г. за внесени от партия „Движение за социален хуманизъм" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-356 от 03.04.2014 г. за внесени от партия „Европейска сигурност и интеграция" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-327 от 01.04.2014 г. за внесени от партия „Комунистическа партия на България" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-297 от 31.03.2014 г. за внесени от партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-360 от 02.04.2014 г. за внесени от партия „Нова зора" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-286 от 28.03.2014 г. за внесени от партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- банково удостоверение с изх. № 472 от 31.03.2014 г. от „Юробанк България" АД за открита банкова сметка на „Българска социалистическа партия", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ";

- платежно нареждане от 03.04.2014 г. от „Юробанк България" АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

- информация за лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" във връзка с предизборната кампания - Сергей Дмитриевич Станишев - председател, Емил Страхилов Костадинов - секретар на ИБ на НС на БСП, Цонка Стефанова Василева - главен счетоводител на НС на БСП;

- списък от 10 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител в три класьора и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.

От протокол с вх. № ЕП-04-14 от 09.04.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения