Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1088-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лом, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-240 от 12.09.2019 г. от Драган Цветанов – председател на ОИК – Лом, с искане за промяна в състава на ОИК – Лом, на мястото на назначената с Решение № 886-МИ от 30 август 2019 г. Теодора Йорданова Каменова-Ценкова – член на ОИК – Лом, да бъде назначен Валентин Борисов Иванов.

Към предложението са приложени: заявление от Теодора Йорданова Каменова-Ценкова за освобождаването й като член на ОИК – Лом, поради служебни ангажименти, както и заявление от Гаврил Гаврилов – пълномощник на ПП „ГЕРБ“ с предложение за назначаване на нов член на мястото на Теодора Йорданова Каменова-Ценкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лом, област Монтана, Теодора Йорданова Каменова-Ценкова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Лом, област Монтана, Валентин Борисов Иванов, ЕГН …..

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения