Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1076-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: Отказ за регистрация на коалиция „БЛОК НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ“ (БКП) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БЛОК НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ“ (БКП), подписано от Спас Владимиров Спасов – представляващ коалицията, заведено под № 8 на 11 септември 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за създаване на коалиция „БЛОК НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ“ (БКП), подписано от представляващия партия „Българска комунистическа партия“ – Владимир Цеков Христов и представляващия партия „Българска работническа партия (комунисти)“ – Иван Михайлов Воденичарски.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска комунистическа партия“, издадено на 23.08.2019 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 2809/1990 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска работническа партия (комунисти)“, издадено на 20.08.2019 г. от СГС, VІ-9 състав, по ф.д. № 13833/2000 г.
 4. Образец от подписа на представляващия коалиция „БЛОК НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ“ (БКП) Спас Владимиров Спасов.
 5. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 2 бр.
 6. Образци от печатите на съставните партии – 2 бр.
 7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-518 от 26.08.2019 г. на партия „Българска комунистическа партия“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-505 от 22.08.2019 г. на партия „Българска работническа партия (комунисти)“ за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 9. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.
 10. Списък от 2530 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като БЛОК НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ (БКП).

Централната избирателна комисия констатира, че не е изпълнено изискването на чл. 140, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс, тъй като към заявлението за регистрация на коалицията не е представено удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Заявлението е прието за разглеждане към крайния срок за подаване на документите за регистрация. Следователно, налице е невъзможност за даване на указание за отстраняване на установената непълнота, тъй като нормата на чл. 141, ал. 2 ИК изисква констатираните непълноти да бъдат отстранени не по-късно от крайния срок за регистрация. Същият е бил изтекъл към момента на констатиране на непълнотата.

Централната избирателна комисия намира, че исканата регистрация следва да бъде отказана, тъй като не е изпълнено изискването по чл. 140, ал. 3, т. 7 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 2 във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира коалиция „БЛОК НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ“ (БКП) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения