Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1066-МР
София, 22 декември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Инициативен комитет за участие в информационната кампания при провеждане на местен референдум в с. Синитово, област Пазарджик, срещу Решение № 347-МР от 18.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба, заведена с вх. № МР-12-8 от 21.12.2021 г., от Инициативен комитет за участие в информационната кампания при произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 19 декември 2021 г., чрез Петьо Щъркелов – председател и представляващ инициативния комитет, срещу решение № 347–МР от 18.12.2021 г. на Общинска избирателна комисия –Пазарджик, с което ОИК е отказала да регистрира застъпници на инициативния комитет.

След като разгледа преписката в цялост, ЦИК установи следното:

Жалбата е подадена след произвеждане на местния референдум, поради което се явява недопустима. Но дори и да бъде уважена, няма как да бъде реализирано искането да се регистрират застъпници на местния референдум. Жалбата е без предмет и следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Инициативен комитет за участие в информационната кампания при произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 19 декември 2021 г. срещу решение № 347-МР от 18.12.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения