Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1064-НС
София, 25 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5 от 24.09.2014 г. от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, представлявано от Първан Симеонов Първанов, за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 35-НС от изборните книжа - 2 броя) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20140911132940 от 11.09.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 424 анкетьори и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предварителните проверки, извършени от „Информационно обслужване" АД с вх. № 5 от 24.09.2014 г. и вх. № 5 от 25.09.2014 г. установяват, че 417 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Седем от лицата в списъка са регистрирани като анкетьори от други социологически агенции.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 904-НС от 11 септември  2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, с ЕИК 202553119, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 417 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация като анкетьори на лицата:

1. Николай Костадинов Николов
2. Величка Петкова Чернева.Желева
3. Ани Павлинова Печева
4. Костадинка Йорданова Милошова
5. Даринка Йорданова Раденкова-Барова
6. Христина Ивайлова Барова
7. Тодорка Михайлова Пейкова

„ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения