Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1061-МИ
София, 11 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ), представлявано от Станимир Янков Илчев, Съби Давидов Събев и Олимпи Стоянов Кътев в качеството им на съпредседатели и представляващи партията чрез Съби Давидов Събев, заведено под № 30 на 9 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.08.2019 г. от СГС, VI-10 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.;
 2. Образец от подписите на съпредседателите и представляващите партията Станимир Янков Илчев, Съби Давидов Събев и Олимпи Стоянов Кътев.
 3. Образец от печата на партията;
 4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2890 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;
 5. Удостоверение № 48-00-533 от 28.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;
 6. Удостоверение изх. № В-298/09.09.2019 г. на ОБЩИНСКА БАНКА АД, филиал Врабча, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 7. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 8. Пълномощно от Станимир Янков Илчев и Олимпи Стоянов Кътев в качеството им на съпредседатели на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ), в полза на Съби Давидов Събев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: НДСВ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-47 от 10 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., не се установява наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ), каквато е разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс.

В тази връзка са дадени указания на вносителя на заявлението за отстраняване на констатираните несъответствия, а именно наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ).

В изпълнение на указанията, на 11 септември 2019 г. представляващият партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) е представил допълнителен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 339 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

От протокол с вх. № МИ-04-03-69 от 11 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на допълнителния списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ)  в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ).

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение №706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НДСВ.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения