Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1061-ПВР/МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кричим, област Пловдив, назначена с Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

С Решение № 878-ПВР/МИ от 21 септември 2011 г. на ЦИК е освободен като член на ОИК - Кричим, област Пловдив, Костадин Илиев Шопов и е анулирано издаденото му удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
На основание чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е уведомила Синята коалиция, която го е предложила за член на ОИК, в 3-дневен срок да направи предложение за назначаването на друг член на ОИК - Кричим, на мястото на Костадин Илиев Шопов.
По така направеното искане е постъпило предложение с вх. № ОИК-713 от 03.10.2011 г. от Елена Георгиева Трифонова - упълномощен представител на Синята коалиция, с което е предложила назначаването на Албена Танчева Шишкова за член на ОИК - Кричим, област Пловдив.
Към предложението са приложени: заявление от Албена Танчева Шишкова; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата й за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кричим, област Пловдив, Албена Танчева Шишкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения