Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1061-ПВР/МИ
София, 4 октомври 2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кричим, област Пловдив, назначена с Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

С Решение № 878-ПВР/МИ от 21 септември 2011 г. на ЦИК е освободен като член на ОИК - Кричим, област Пловдив, Костадин Илиев Шопов и е анулирано издаденото му удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
На основание чл. 30, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е уведомила Синята коалиция, която го е предложила за член на ОИК, в 3-дневен срок да направи предложение за назначаването на друг член на ОИК - Кричим, на мястото на Костадин Илиев Шопов.
По така направеното искане е постъпило предложение с вх. № ОИК-713 от 03.10.2011 г. от Елена Георгиева Трифонова - упълномощен представител на Синята коалиция, с което е предложила назначаването на Албена Танчева Шишкова за член на ОИК - Кричим, област Пловдив.
Към предложението са приложени: заявление от Албена Танчева Шишкова; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата й за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кричим, област Пловдив, Албена Танчева Шишкова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения