Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1060-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Георги Михайлов Костов – кандидат за кмет и общински съветник на община Пещера, срещу решение № 89 от 02.10.2011 г. на ОИК – Пещера, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-331 от 03.10.2011 г. на ЦИК от Георги Михайлов Костов - кандидат за кмет и общински съветник на община Пещера, срещу решение № 89 от 02.10.2011 г. на ОИК - Пещера, област Пазарджик, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е обявена за недействителна и е заличена регистрацията на жалбоподателя като кандидат за кмет на община Пещера с решение № 59 от 16.09.2011 г. и като кандидат за общински съветник с решение № 60 от 16.09.2011 г.
В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ОИК - Пловдив е незаконосъобразно, поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С обжалваното решение ОИК - Пещера, е обявила за недействителна и е заличила регистрацията на Георги Михайлов Костов като кандидат за кмет и общински съветник на община Пещера, като основанието за това е, че жалбоподателят не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК (т. 1, букви „а" и „б").
Видно от представената по преписката служебна справка, изготвена от Общинската администрация при община Пещера, жалбоподателят има настоящ адрес във Федерална република Германия, което от своя страна сочи за наличието на формална пречка по чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. това лице да може да упражни пасивното си избирателно право, като бъде регистрирано като кандидат за кмет и общински съветник на община Пещера, в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., в какъвто смисъл са и съображенията изложени в обжалваното решение на ОИК - Пещера.
Предвид изложеното следва да се приеме, че решението на ОИК - Пещера, с което след като е констатирано след извършена служебна проверка, че Георги Михайлов Костов не отговаря на изискванията на § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и е заличена регистрацията му като кандидат за кмет и общински съветник на община Пещера в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., се явява правилно и законосъобразно.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-331от 03.10.2011 г. на ЦИК от Георги Михайлов Костов - кандидат за кмет и общински съветник на община Пещера, срещу решение № 89 от 02.10.2011 г. на ОИК - Пещера, област Пазарджик, с което е обявена за недействителна и е заличена регистрацията на жалбоподателя като кандидат за кмет на община Пещера с решение № 59 от 16.09.2011 г. и като кандидат за общински съветник с решение № 60 от 16.09.2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения