Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 106-ЕП
София, 9 април 2019 г.

ОТНОСНО: проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, предл. второ във връзка с чл. 351, ал. 1, чл. 364, ал. 3, чл. 368 и § 1., т. 3, буква „а“ от ДР от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) да извърши проверка на предложените за регистрация кандидати в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, която да установи за всеки кандидат – български гражданин дали отговаря на следните условия:
  • да е навършил 21 години към 26 май 2019 г. включително;
  • да не е поставен под запрещение;
  • да не изтърпява наказание лишаване от свобода;
  • да има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава–членка на Европейския съюз към 26 ноември 2018 г.
 2. Централната избирателна комисия (ЦИК) предоставя за проверка на ГД „ГРАО“ в МРРБ списък на кандидатите – български граждани, в електронен вид в EXСEL формат незабавно след постъпването им. Списъкът съдържа следните колони:
  • номер по ред;
  • ЕГН;
  • собствено име;
  • бащино име;
  • фамилно име.
 3. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т.1.
 4. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок до 25 април 2019 г. (30 дни преди изборния ден) и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.
 5. Проверката на кандидатите, граждани на друга държава–членка на Европейския съюз се извършва, като данните за кандидатите се изпращат по криптираните канали за връзка между органите за управление на изборите на държавите–членки на Европейския съюз.
 6. Когато в срок от 5 работни дни от получаване на информацията държавата членка по произход не отговори, ЦИК регистрира кандидата, ако отговаря на условията на чл. 351, ал. 2 ИК и са представени документите по чл. 365, ал. 1 ИК.
 7. Централната избирателна комисия извършва проверка:

а) дали кандидатът за член на Европейския парламент от Република България е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет;

б) дали независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България е предложен за регистрация от повече от един инициативен комитет.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1263-НС / 12.08.2022

  относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1262-НС / 12.08.2022

  относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1261-НС / 12.08.2022

  относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения