Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1057-ПВР/МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, назначена с Решение № 374 -ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-708/03.10.2011 г. от Теодора Стефанова Тодорова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на члена на ОИК Радослав Димитров Тодоров да бъде назначена Недялка Койнова Димитрова. Предложението е придружено от молба от Радослав Димитров Тодоров за освобождаването му като член на ОИК по лични причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Недялка Койнова Димитрова; копия от пълномощни - 2 бр.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Радослав Димитров Тодоров и анулира издаденото му удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Недялка Койнова Димитрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения